Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Dublinforordningen bestemmer, hvilke medlemslande der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i et af medlemslandene. Kommissionen har foreslået at ændre forordningen, så den fremover også kan fordele flygtninge mellem medlemslandene i nødssituationer. 

Kommissionens to forslag om fordeling af flygtninge

Kommissionen foreslår en permanent krisemekanisme som en ændring af Dublinforordningen. Kommissionen foreslår en procedure for omfordeling, som kan iværksættes, når en række kriterier er opfyldte. Kriterierne går på antal asylansøgere i forhold til landets indbyggertal og antallet af personer, der har passeret grænserne ulovligt i en seks måneders periode. Hvis et medlemsland kan retfærdiggøre, at landet ikke kan modtage de omfordelte asylansøgere, skal landet betale 0,002 % af landets bruttonationalprodukt (BNP) til EU-budgettet. Fordelingen sker på baggrund af en fordelingsnøgle, der indregner befolkningens størrelse, BNP, arbejdsløshed og antallet af modtagne asylansøgere.

Kommissionen foreslår derudover en midlertidig krisemekanisme, som akut skal sikre fordeling af 160.000 flygtninge som allerede er i bl.a. Ungarn, Grækenland og Italien. Dette forslag er ikke en del af Dublinforordningen. 

Danmarks situation nu
Retsforbeholdet medfører, at Danmark ikke deltager i EU’s lovgivning om asyl og indvandring. Dublinforordningen gælder dog i Danmark, men via en såkaldt parallelaftaler. 

EU har ved tidligere lejligheder ændret Dublinforordningen, og Danmark har accepteret, at ændringerne også skulle gælde for Danmark. Danmark har mulighed for at afvise ændringer til forordningen, men det vil som udgangspunkt betyde, at EU vil anse parallelaftalen for opsagt.

Hvis Danmark fortsat ønsker at være omfattet af Dublinforordningen, og Kommissionens forslag bliver vedtaget, skal Danmark derfor som udgangspunkt deltage i den permanente krisemekanisme med en kvoteordning for fordeling af flygtninge.

Situationen efter et evt. ja til ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning: 
Regeringen har sendt et lovforslag om ændring af retsforbeholdet i høring. Forslaget lægger op til, at Danmark tilvælger Dublinforordningen på overstatsligt plan.

Vedtages Kommissionens ændringsforslag til Dublinforordningen, skal Danmark efterfølgende tage stilling til, om de nye ændringer skal gælde her. Tilvælger Danmark ikke de nye ændringer, så kan de andre lande beslutte at ekskludere Danmark fra forordningen.