Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre på et mellemstatsligt grundlag, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Danmark er omfattet af reglerne i rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre.

Rammeafgørelsen er gennemført i dansk ret ved Lov nr. 433 af 10. juni 2003. I øjeblikket er aftalen af mellemstatslig karakter. Det skyldes, at EU-samarbejdet på det strafferetlige område var mellemstatsligt dengang i 2002, da rammeafgørelsen blev vedtaget.

Efter Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, er nye retsakter på det strafferetslige område blevet overstatsligt. Når EU fremsætter nye forslag til erstatning af tidligere forslag, vil de altså være overstatslige. Dette betyder, at Danmark som udgangspunkt står til at falde ud af EU-samarbejdet på disse områder pga. retsforbeholdet. 

Det betyder derfor, at når et nyt forslag vedtages og den gamle rammeafgørelse ophæves, står Danmark som udgangspunkt til at falde uden for samarbejdet om den Europæiske Arrestordre. 

Hvis Danmark ændrer retsforbeholdet til en tilvalgsordning, vil det være muligt for et flertal i Folketinget at tilvælge et nyt forslag til en Europæisk Arrestordre, hvis der på et tidspunkt bliver fremsat et sådant forslag. Danmark kan så forblive en del af den Europæiske Arrestordre - men altså på et nyt overstatsligt grundlag. 

Hvis Danmark stemmer nej ved folkeafstemningen, kan Danmark efterfølgende indlede forhandlinger med Kommissionen om en parallelaftale. Danmark kan dog ikke være sikker på at få en parallelaftale igennem, da det afhænger af om Kommissionen accepterer at indlede forhandlingerne med Danmark.

Der er ikke umiddelbart planer om, at Den Europæiske Arrestordre skal vedtages på overstatsligt grundlag. Europa-Parlamentet har opfordret Europa-Kommissionen til at stille et nyt forslag, men det har Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke fundet relevant.