Hvor mange EU-love handler folkeafstemningen om retsforbeholdet om?

Der findes efterhånden flere forskellige lister og opgørelser over, hvor mange og hvilke EU-retsakter (love og regler fra EU), folkeafstemningen den 3. december handler om. Det rigtige svar afhænger bl.a. af, hvordan man vælger at gøre antallet op. På sin vis minder diskussionen lidt om diskussionen om, hvor meget EU påvirker den danske lovgivning. For hvad skal man inkludere i sin optælling, og hvad skal ikke med? Alle EU-retsakter eller kun hovedretsakter (direktiver og forordninger), der er vedtaget af Rådet og Parlamentet? Gældende retsakter eller også forslag til nye retsakter? Det, Danmark står uden for, eller det, vi allerede er med i f.eks. gennem parallelaftaler?   

Tilvalgte og fravalgte retsakter i den politiske aftale  

Ja-partierne (Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) har valgt, at Danmark, hvis det bliver et ja til tilvalgsordningen, skal tilslutte sig 22 eksisterende retsakter i tillæg til de fire retsakter under de nuværende parallelaftaler samt 3 EU-forslag (herunder forslaget om Europol). Derudover har ja-partierne fravalgt 10 retsakter. Oven i de 10 kommer 19 på asyl og udlændingeområdet, som også er fravalgt. Det er disse retsakter, som er knyttet til tilvalgsordningen via et aktivt til- eller fravalg, som bl.a. er nævnt i bemærkningerne til det vedtagne lovforslag, som danskerne skal til folkeafstemning om. Men de retsakter, som ja-partierne har taget stilling til, udgør ikke alle retsakter på det område, der i EU-jargon kaldes retlige og indre anliggender. 

Gældende EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender

Ifølge EU's lovgivningsdatabase er der ca. 688 gældende EU-retsakter under området for retlige og indre anliggender, der også går under navnet ’et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed’. 
Forklaringen på, at der findes så mange flere end de tilvalgte og fravalgte, som ja-partierne taler om, er, at EU’s lovgivningsdatabase tager alt med inklusiv f.eks.:

• Gennemførelsesregler under en hovedretsakt (dvs. når Kommissionen har fået beføjelse til at vedtage tekniske regler (svarer lidt til administrative bekendtgørelser i Danmark))
• Afgørelser om at indgå aftaler på dette område med lande uden for EU, f.eks. Norge
• Alle senere ændringer af retsakter
• Ikke-bindende henstillinger
• Ikke-bindende erklæringer fra f.eks. en medlemsstat
• Udveksling af breve
• Mellemstatlige rammeafgørelser (som Danmark deltager i dag)

Antallet af gældende, bindende EU-retsakter omfattet af det danske retsforbehold opgøres af Justitsministeriet i marts 2015 til 274 EU-retsakter. Der ses alene på bindende EU-retsakter, hvilket omfatter forordninger, direktiver og afgørelser/beslutninger.

Justitsministeriets oversigt over EU-retsakter, der er omfattet af retsforbeholdet (marts 2015)

I opgørelsen er nogle af disse EU-retsakter knyttet op på de danske parallelaftaler, og ca. 100 af retsakterne omhandler Schengensamarbejdet. Danmark deltager i dag i alle disse EU-retsakter, dog på mellemstatslig basis. Danmark vil fortsta deltage i disse retsakter uanset om det bliver et ja eller et nej den 3. december. Forskellen vil være, om det bliver et mellemstatsligt eller overstatsligt samarbejde.  

Og målet er i bevægelse…

Derudover ligger retsområdet i EU ikke stille. Der kommer løbende nye forslag til. Den seneste opgørelse over nye EU-lovgivningsforslag fra Justitsministeriet er fra 1. december 2014. Den opregner 22 nye forslag til EU-retsakter i form af forslag til direktiver og forordninger, som er omfattet af det danske retsforbehold.
 

Justitsministeriets opgørelse over forslag til EU-retsakter omfattet af det danske retsforbehold (december 2014)

Det fyger med andre ord med meget forskellige tal i denne debat. Grunden til, at der i lovforslaget kun tales om de 22 retsakter plus parallelaftaler, er, at regeringen kun taler om hovedretsakter vedtaget af Rådet og som regel Europa-Parlamentet. Man tæller ikke alle de retsakter med, der knytter sig til hovedretsakterne, f.eks. retsakter vedtaget af Kommissionen, aftaler med tredjelande osv.