Alternativet

Alternativet anbefaler et ja til folkeafstemningen, men ønsker at retsforbeholdet ophæves helt

Alternativet
Alternativet anbefaler et "ja, men" til folkeafstemningen. Alternativet anbefaler at stemme "ja", fordi Alternativet overordnet set ønsker, at Danmark samarbejder på europæisk niveau om grænseoverskridende problematikker, herunder selvfølgelig også EUROPOL. Men Alternativet siger også "men", fordi partiet samtidig mener, at det er forkert, at danskerne ikke får mulighed for at stemme om hele retsforbeholdet, særligt om den fælles europæiske asyl- og indvandringspolitik. Alternativet har derfor også valgt at stå uden for forligskredsen af ja-partier.

Det er i Danmarks interesse at samarbejde på europæisk niveau på det retspolitiske område, fordi vi har at gøre med problematikker, der ikke kan løses nationalt – problematikker uden pas så at sige. Det gælder især asyl- og indvandringspolitikken, som den nuværende flygtningekrise med al tydelighed viser, er en europæisk og ikke en national problemstilling, men som forligspartierne desværre har besluttet at holde Danmark udenfor. Men Danmark har også interesse i at indgå i et fælles europæisk samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, ligesom vi har det på de områder, hvor procedurerne for retssager og betalingskrav mellem lande kan lettes. 

Det er vigtigt at løse politiske problemer på det rette niveau, og vi mener, at disse problematikker bedst løses på det europæiske niveau.

Fordelen er, at det bliver langt lettere for Danmark at deltage i samarbejdet i EU på det retspolitiske område, når det giver mening. Ulempen er, at danskerne ikke høres i hvert enkelt spørgsmål, men må lade det være op til Folketinget at afgøre på helt essentielle områder, om Danmark skal deltage eller ej. 

Generelt så Alternativet helst, at Danmark ophævede hele retsforbeholdet frem for at få en tilvalgsordning, netop fordi det er mere demokratisk og gennemsigtigt at lade danskerne vide, hvad de tiltræder. Derudover finder vi det udemokratisk, at en forligskreds har besluttet, hvilke retsakter vi skal tiltræde, og hvilke vi ikke skal samtidig med, at partierne har givet sig selv vetoret over asyl- og indvandringspolitikken i fremtiden.
Danmark bør i Alternativets optik samarbejde i EU om alle disse områder, fordi det er tydeligt, at det drejer sig om grænseoverskridende problematikker. Vi mener, at Danmark burde ophæve hele retsforbeholdet og dermed samarbejde fuldt ud med de andre EU-lande om at håndtere de udfordringer, som har grænseoverskridende karakter.
Det centrale er, at vi deltager i beslutningsprocessen i EU – og det kan vi ikke gennem en parallelaftale. Vi skal ikke blot tiltræde hvad andre beslutter; vi skal være med til at sætte en dagsorden og deltage aktivt i forhandlingerne.
Alternativet

Alternativet

Alternativet anbefaler er ja ved folke-
afstemningen den 3. december

Du kan se Alternativets valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser