Afgivelse af suverænitet

Hvis Danmark vælger at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, så er der tale om overdragelse af suverænitet til EU på hele området for retlige og indre anliggender.

Suverænitet
Danmarks suverænitet er én af grundene til, at vi skal have en folkeafstemning den 3. december 2015. 

Ved at ændre restforbeholdet til en tilvalgsordning overdrager Danmark suverænitet til EU på hele det område, som retsforbeholdet dækker - altså EU's samarbejde om retlige og indre anliggender. Samarbejdet omhandler politi og strafferet, civil- og handelsret, asyl og indvandring samt grænsesamarbejdet Schengen.

Hvis Danmark skal overdrage suverænitet til EU, kan det ifølge grundlovens § 20 ske på to måder:

  • enten ved en afstemning i Folketinget, hvor 5/6 af de 179 medlemmer stemmer for, eller
  • ved en folkeafstemning.

Det skyldes, at tilslutning til et sådant overstatsligt samarbejde indebærer, at EU kan vedtage regler med direkte virkning for borgere og virksomheder i Danmark. Direkte virkning betyder, at reglerne gælder for borgere og virksomheden, uden at de er vedtaget af Folketinget først. Den type af beføjelser ligger efter grundloven normalt hos den danske lovgivningsmagt.


Hvad er suverænitet, og hvor meget overdrages til EU ved folkeafstemningen?

Suverænitet er et lands formelle ret til at bestemme selv. Grundlovens forståelse af suverænitet betyder, at Danmark overdrager suverænitet, når vi overlader lovgivende, udøvende og dømmende magt til en international organisation som EU.

Overdragelsen af suverænitet sker på hele det område, som retsforbeholdet omfatter – altså området for retlige og indre anliggender. I forbindelse med folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til tilvalgsordningen overdrager Danmark altså suverænitet til EU på forhånd, kan man sige, idet suveræniteten også overdrages på de områder, som Danmark vælger ikke at være en del af.

Der er ikke tale om overdragelse af suverænitet på andre af de områder, som de danske forbehold dækker – eksempelvis i forhold til eurosamarbejdet.


Hvis tilvalgsordningen betyder, at Danmark stadig kan vælge ikke at deltage i en given EU-regel, hvad betyder det så, at suveræniteten er overdraget til EU?

Det betyder ikke noget i forhold til EU. EU vil ikke kunne vedtage regler med virkning i Danmark, med mindre et flertal i Folketinget har valgt, at Danmark skal tilslutte sig disse regler gennem tilvalgsordningen. Det har dog den betydning, at et normalt flertal i Folketinget senere kan beslutte, at Danmark alligevel skal være omfattet af reglen, hvilket så kan ske uden et krav om et flertal på 5/6 i Folketinget eller en folkeafstemning efter grundlovens § 20.   

Statsministeren har i forbindelse med åbningstalen i Folketinget i oktober 2015 garanteret vælgerne en vejledende folkeafstemning, hvis Danmark på et tidspunkt skulle blive omfattet af EU's fælles regler om asyl og indvandring, der som nævnt er en del af retsforbeholdet. 

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, blev der vedtaget et ændringsforslag fra udenrigsministeren, hvor det i bemærkningerne fremgår, at Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ikke vil vælge regler på asyl- og indvandringsområdet til uden en forudgående vejledende folkeafstemning.


Kan man vælge kun at overdrage suveræniteten på et enkelt område eller EU-retsakt inden for retlige og indre anliggender? 

Ja, det er muligt at benytte tilvalgsordningen til kun at overdrage suveræniteten til EU på et begrænset område eller en enkelt EU-retsakt ifølge Justitsministeriet. Det er dog ikke det der lægges op til i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december, hvor suveræniteten overdrages på forhånd på området for retlige og indre anliggender. 

Det danske retsforbehold er formuleret på en sådan måde, at overgangen til tilvalgsordningen betyder, at alle de EU-retsakter som Danmark i dag deltager i på et mellemstatsligt grundlag i forbindelse med grænsesamarbejdet Schengen, automatisk efter seks måneder fra overgangen til tilvalgsordningen vil binde Danmark på et overstatsligt grundlag, som det er tilfældet for de andre EU-lande. 

Hvis Danmark benytter tilvalgsordningen, vil der derfor være tale om overdragelse af suverænitet i forhold til Schengen-samarbejdet – uanset om tilvalgsordningen benyttes til at tilvælge én eller mange EU-retsakter. 


Hvad sker der, hvis tilvalgsordningen efterfølgende afskaffes?

Hvis Folketinget på et tidspunkt skulle ønske, at afskaffe tilvalgsordningen helt, så vil det ud fra grundlovens § 20 ikke kræve en ny folkeafstemning, da suveræniteten på EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender som nævnt allerede er overdraget fra Danmark til EU. Fra politisk side har man dog i forbindelse med vedtagelsen af selve forbeholdene i 1993 aftalt, at forbeholdene kun kunne ændres ved en folkeafstemning. En ophævelse af tilvalgsordningen ville også betyde, at Danmark blev omfattet af EU's regler for asyl og indvandring. Her har statsministeren samt Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti som nævnt lovet en forudgående vejledende folkeafstemning.

Leksikon

Gå til leksikon
Grundlovens §20
Grundlovens §20 gør det muligt for Danmark, at overdrage selvbestemmelse (suverænitet) til eksempelvis EU.
Afstemning2

Hvad stemmer vi om den 3. december?
Et samlet ja eller nej til:

- ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

- overdragelse af suverænitet til EU i 
 samarbejdet om retlige og indre anliggender

- tilvalg og deltagelse i 26 EU-regler og tre
 forslag til nye EU-regler - herunder Europol.

Den 3. december skal vi stemme om en ændring af retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan beslutte, om vi ønsker at deltage. Til gengæld overdrager Danmark suveræniteten på hele området for retlige og indre anliggender til EU.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.