Spørgsmål 98: om hvorvidt en korrupt dommer i et andet EU-land kan forlange udlevering af værdier fra en borger i Danmark

”Regeringen bedes oplyse, om en korrupt dommer i et andet EU-land kan forlange udlevering af værdier fra en borger i Danmark.”

Svar:

Det lægges til grund, at spørgsmålet vedrører konsekvenserne af et eventuelt tilvalg af direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager.

Direktivet bygger på princippet om gensidig anerkendelse og indfører som udgangspunkt en pligt for medlemsstaterne til at anerkende og fuldbyrde en europæisk efterforskningskendelse, medmindre staten kan påberåbe sig en af de afslagsgrunde, der er indeholdt i direktivet.

Således kan en medlemsstat f.eks. afslå at anerkende eller fuldbyrde en europæisk efterforskningskendelse, når der er vægtige grunde til at tro, at gennemførelsen af den efterforskningsforanstaltning, der er anført i den europæiske efterforskningskendelse, ville være uforenelig med fuldbyrdelsesstatens pligter i henhold til TEU artikel 6 og chartret om grundlæggende rettigheder, jf. direktivets artikel 11, stk. 1, litra f.

Det kan i øvrigt oplyses, at reglerne om beslaglæggelse af formuegoder med henblik på efterfølgende konfiskation af formuegodet er reguleret af Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om indefrysning af formuegoder og bevismateriale. Reglerne er gennemført i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 213 af 22. februar 2013. Bestemmelserne om beslaglæggelse af formuegoder med henblik på efterfølgende konfiskation berøres ikke af direktivet.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.