Spørgsmål 97: om Danmark kan risikere at skulle udlevere kvinder, som har fået abort i Danmark, til retsforfølgelse i lande, hvor abort er forbudt

”Regeringen bedes oplyse, om Danmark risikerer at skulle udlevere kvinder, som har fået abort i Danmark, til retsforfølgelse i lande, hvor abort er forbudt.”

Svar:

Det lægges til grund, at spørgsmålet vedrører konsekvenserne af et eventuelt tilvalg af direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager.

Justitsministeriet kan imidlertid oplyse, at direktivet ikke vedrører udlevering af personer fra én medlemsstat til en anden med henblik på strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Reglerne om udlevering mellem EU-medlemsstaterne af personer, der er sigtet, tiltalt eller dømt for en lovovertrædelse, findes i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, der er gennemført i dansk ret i udleveringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark efter reglerne i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre ikke er forpligtet til at udlevere personer til strafforfølgning for at have fået foretaget en abort.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.