Spørgsmål 96: om udarbejdelse af en oversigt over lovgivningen i de andre EU-lande på de områder, hvor regeringen anbefaler henholdsvis et dansk tilvalg og et fravalg af retsregler

”Regeringen bedes udarbejde en oversigt over lovgivningen i de andre EU-lande på de områder, hvor regeringen anbefaler henholdsvis et dansk tilvalg og et fravalg af retsregler. Over-sigten bedes udarbejdet på de områder, der indfører princippet om gensidig anerkendelse af de andre landes love.”

Svar:

1. Som det bl.a. fremgår af svaret på spørgsmål nr. 38 vedrørende lovforslaget, indebærer princippet om gensidig anerkendelse som udgangspunkt, at afgørelser truffet af en judiciel myndighed i én medlemsstat skal anerkendes og fuldbyrdes af myndighederne i en anden EU-medlemsstat, når der anmodes herom.

Princippet imødekommer derved behovet for samarbejde mellem medlemsstater samtidig med, at medlemsstaternes forskellige retssystemer respekteres.

Et eventuelt tilvalg af retsakterne om gensidig anerkendelse, der er omfattet af de politiske aftaler, vil ikke ændre på, at det fortsat vil være op til hver enkelt medlemsstat at bestemme, hvilken materiel regulering der i medlemsstaten skal gælde på det pågældende retsområde.

2. En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en omfattende indsamling af oplysninger fra de andre EU-medlemslande.
Da en sådan indsamling vil være særdeles tids- og ressourcekrævende, ag-ter Justitsministeriet ikke at tage initiativ hertil.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.