Spørgsmål 94: om fremsendelse af en samlet oversigt over de omkring 678 retsakter vedr. EU’s retspolitik, som er optaget i Eur-Lex

”Regeringen bedes fremsende en samlet oversigt over de omkring 678 retsakter vedr. EU’s retspolitik, som er optaget i Eur-Lex, samt de 171 forslag til nye retsakter, og for hver af disse angive, om regeringen er mest positivt eller negativt stemt i forhold til at tage dem medtage dem i den samlede liste over retsakter, som ja-partierne ønsker at tilvælge.”

Svar:

1. En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en omfattende gennemgang af et stort antal EU-retsakter og forslag hertil.

En sådan gennemgang vil være meget tids- og ressourcekrævende og vil efter Justitsministeriets opfattelse ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet. Ministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til at udarbejde den efterspurgte oversigt.

2. Som det bl.a. fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 65 vedrørende lovforslaget, blev der i forlængelse af den politiske aftale om Danmark i Europol udarbejdet analyser af samtlige retsforbeholdsbelagte retsakter, som bl.a. gennemgår indholdet af de pågældende retsakter samt eventuelle konsekvenser forbundet med tilvalg heraf.

Analyserapporten blev samtidig lagt på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider, og de underliggende analyser af de enkelte retsakter kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Aftalepartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) blev på den baggrund ved aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender af 17. marts 2015 enige om i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 at tilvælge 22 eksisterende retsakter på det civil- og handelsretlige område og politi- og strafferetsområdet, hvortil kommer enkelte fremtidige retsakter, herunder den kommende forordning om Europol.

De politiske aftaler er optrykt som bilag 3 og 4 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.