Spørgsmål 91: om hvilke lønninger og tillæg der udbetales til ansatte i Europol

Vil regeringen oplyse, hvilke lønninger og tillæg, der udbetales til ansatte i Europol?

Svar

Europol har status som decentralt agentur og er dermed underlagt reglerne i EU's personalevedtægt1, som regulerer lønvilkår i EU's institutioner.

Der differentieres i personalevedtægten mellem en række personalegrupper, hvortil der knytter sig forskellige vilkår for løn og tillæg. De fastansatte tjenestemænd er opdelt i kategorierne administratorer (Lønklasse AD 1-16), assistenter (lønklasse AST 1-11) samt en ansættelsesgruppe for sekretærer og kontorpersonale (lønklasse AST/SC 1-6). Midlertidigt ansatte er omfattet af samme kategorier. Dertil kommer kontraktansatte opdelt i funktionsgrupperne I-V (lønklasse 1-18), samt nationale eksperter udsendt af medlemslandene.

Der er ikke fastansatte EU-tjenestemænd i Europols personalesammensætning, som alene består af midlertidige ansatte på administratorniveau i lønklasserne AD 5-15 og assistentniveau i lønklasserne 2 -7 samt kontraktansatte i funktionsgrupperne 2-4 og nationale eksperter jf. tabel 1.

De midlertidigt ansattes løn og tillæg svarer i al væsentlighed til den af en fastansat tjenestemands. Det indebærer, at den månedlige lønpakke for både AD og AST ansatte består af en grundløn, der afhænger af lønklasse og løntrin, samt en række tillæg afhængigt af den ansattes familiesituation.

Der gives således et husstandstillæg til ansatte med partnere, eller enlige med forsørgerpligt overfor et eller flere børn. Husstandstillægget udgøres af et fast grundbeløb samt 2 pct. af den ansattes grundløn.

Et fast månedligt børnetillæg ydes for hvert barn den ansatte har forsørgerpligt overfor.

Der gives et udlandstillæg for ansatte, der arbejder udenfor sit hjemland, som svarer til 16 pct. af summen af grundløn, husstandstillæg og børnetilskud.

Svar til lovforslag L 29

For kontraktansatte gælder de samme regler for tillæg, som for midlertidigt ansat-te, idet grundlønnen dog er fastsat på et lavere niveau.

Nationale eksperter er udlånt fra medlemslandenes myndigheder og aflønnes fort-sat af disse. En udstationeret national ekspert har dog i udgangspunktet ret til dagpenge og en månedlig godtgørelse fra agenturet i hele udstationeringsperioden. Der kan dog være tilfælde, hvor en national ekspert udstationeres ”uden omkostning”, hvorved denne ikke modtager godtgørelsen fra agenturet.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
Finansminister


1 Forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæisk økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.