Spørgsmål 90: om hvorvidt Europol-ansatte kan holdes ansvarlige for brud på lovregler i de lande, hvor de virker

Vil regeringen arbejde for, at Europol-ansatte kan holdes ansvarlige for brud på lovregler i de lande, hvor de virker?

Svar:

I Kommissionens udkast til ny Europol-forordning lægges der op til, at Europol-ansatte i forhold til privilegier og immuniteter skal underlægges de almindelige EU-regler på dette område. Disse regler er fastsat i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions Privilegier og Immuniteter, som er knyttet til Lissabon-traktaten. Det følger således af kommissionens udkast til ny Europol-forordning, at denne protokol skal gælde for Europol og dets personale, jf. udkastets artikel 65, stk. 1(se dokument COM (2013) 173 final).

Immuniteter og privilegier, der indrømmes EU’s tjenestemænd og øvrige ansatte, er nærmere fastlagt i protokollens kapitel 7. Disse regler vedrører bl.a. spørgsmål om fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsøges af dem, for indvandringsrestriktioner og bestemmelser om registrering af udlændinge; indrømmelse af de samme lettelser, som sædvanligt indrømmes tjenestemænd i internationale organisationer med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser m.v.

Kommissionens udkast til ny Europol-forordning giver ikke på dette punkt den danske regering anledning til bemærkninger.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.