Spørgsmål 9: om hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremadrettet

”Vil ministeren redegøre for, hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremadrettet? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 209”


Svar:


1. Forslaget om oprettelse af et europæisk PNR-system har til formål at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om luftfartsselskabers videregivelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) i forbindelse med internationale flyvninger til og fra medlemsstaterne og om behandlingen af disse oplysninger med henblik på at bekæmpe terrorhandlinger og grov kriminalitet. Forslaget indeholder blandt andet bestemmelser om luftfartselskabernes forpligtelser til at videregive oplysninger og bestemmelser om udveksling af PNR-oplysninger mellem medlemsstaterne.

Det er af afgørende betydning for terrorbekæmpelsen, at nationale sikkerhedsmyndigheder har hurtig og effektiv adgang til oplysninger om, at personer med mulig tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til eller fra landet, og hvor og hvornår den pågældende vil rejse.

Sådanne informationer kan i visse tilfælde udledes af PNR-oplysninger. PNR-oplysningerne vil også give en sikkerhedstjeneste som eksempelvis PET mulighed for løbende at følge passageroplysninger vedrørende særlige destinationer og rejsemønstre, som vurderes at være relevante i en terrormæssig sammenhæng.

Baggrunden for, at der er behov for adgang til PNR-oplysninger, skyldes ikke mindst det aktuelle trusselsbillede.

Center for Terroranalyse (CTA) vurderer således i sin seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 18. marts 2015, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Det vil sige, at der i Danmark og i udlandet er personer, der har intention om og kapacitet til at udføre terrorangreb i Danmark.

Trusselsniveauet har ikke ændret sig de seneste år. Men truslen har ændret karakter. Bl.a. udgør konflikten i Syrien og Irak nu den væsentligste faktor i trusselsbilledet. Mindst 115 personer er eller har været udrejst fra Danmark. Ca. halvdelen befinder sig nu igen i Danmark. Konfliktområdet tiltrækker fortsat både nye rejsende og personer, der tidligere har været udrejst. De personer, der udrejser, tilslutter sig nu i altovervejende grad Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL).

De såkaldte syrienskrigere (”foreign fighters”) har ofte været i militante træningslejre og deltaget i kamphandlinger. I nogle tilfælde har det yderligere radikaliseret dem og givet dem færdigheder og en parathed til vold, der sætter dem i stand til at gennemføre terrorangreb i Danmark. Det kan være terrorangreb, der kan iværksættes med kort planlægningshorisont og med lettilgængelige midler, enten på eget initiativ eller efter instruktion fra grupper i udlandet.

Det vil selvsagt styrke PET’s mulighed for at bekæmpe terror, hvis tjenesten har adgang til oplysninger fra andre medlemsstater om, at potentielle terrorister er på vej til landet. Et europæisk PNR-system vil kunne bidrage hertil.

2. Direktivforslaget er omfattet af det danske retsforbehold, og en eventuel vedtagelse af forslaget vil derfor ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev den 17. marts 2015 enige om i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3.december 2015 at tilvælge 22 eksisterende retsakter på området for retlige og indre anliggender. Det fremgår af aftalen om tilvalg, at aftalepartierne er indstillet på, at Danmark
kan deltage i det kommende EU PNR-system.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 209 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.