Spørgsmål 89: om mulighed for at bytte børnepornografiske billeder af sex med børn for at få adgang til lukkede pædofile netværk

”Vil det være muligt for Danmark efter en evt. tiltrædelse af direktivet om seksuelt misbrug af børn at give politiet mulighed for at bytte børnepornografiske billeder af sex med børn for at få adgang til lukkede pædofile netværk.”

Svar:

1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om seksuelt misbrug af børn mv. fastsætter minimumsregler for afgrænsningen af strafbare handlinger og strafferetlige sanktioner i forbindelse med seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, børnepornografi og hvervning af børn til seksuelle formål. Direktivet indeholder endvidere regler om forebyggelse og efterforskning af de omfattede strafbare handlinger samt om beskyttelse og bistand til ofrene herfor.

Direktivet er vedtaget på baggrund af en fælles europæisk holdning om, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, herunder børnepornografi, udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, navnlig børnenes ret til beskyttelse og omsorg, og på baggrund af en konstatering af hyppigere forekomst og udbredelse af børnepornografi ved hjælp af ny teknologi og internettet.

Som det også fremgår af regeringsanalysen Samarbejdet om retlige og indre anliggender fra marts 2015, blev de ændringer af strafferammer og forældelsesregler, der var nødvendige for at bringe dansk straffelovgivning i overensstemmelse med direktivet, gennemført ved lov nr. 633 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven mv. Det drejer sig om en skærpet straffe-ramme i straffelovens § 227, stk. 2 (tidligere § 235 a, stk. 2), om overværelse af en pornografisk forestilling med deltagelse af en person under 18 år og udskydelse af forældelsesfristen for overtrædelse af § 226 (tidligere § 230) om optagelse af pornografiske fotografier mv. af en person under 18 år med forsæt til at udbrede materialet.

Et eventuelt tilvalg af direktivet om seksuelt misbrug af børn mv. vil – bl.a. på baggrund af det ovenfor anførte – ikke have betydning for, hvilke efterforskningsforanstaltninger politiet kan anvende i efterforskningen af seksuelt misbrug af børn.

2. En eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil imidlertid give Danmark mulighed for at tilvælge den kommende Europol-forordning, hvilket vil have betydning for politiets efterforskning og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn mv.

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn har i en længere årrække været et prioriteret indsats- og monitoreringsområde for Europol, ligesom EU-medlemsstaterne i væsentlig forøget omfang har anvendt Europol-samarbejdet til at indsamle og udveksle oplysninger om seksuelt misbrug af børn. Medlemsstaterne kan således f.eks. gennem Europol hurtigt ind-hente oplysninger om seksuelt misbrug på internettet, der kan være en vigtig hjælp til opklaring af en national efterforskning.

Hertil kommer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, som Danmark også vil få mulighed for at tilvælge, hvis retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning. Med efterforskningskendelsen indføres et samlet system for fremskaffelse af bevismateriale i straffesager baseret på prin-cippet om gensidig anerkendelse.


Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.