Spørgsmål 8: om Norges brug af Europols søgesystemer


”Kan ministeren redegøre for Norges brug af Europols søgesystemer med den aftale, Norge har? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 208.”

Svar: 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Politidirektoratet i Norge har oplyst, at søgning i EIS foretages i ganske begrænset omfang, da Norge ikke har adgang til at lægge informationer i EIS, ligesom Norge ikke har adgang til selv at foretage søgninger i systemet.

Politidirektoratet har i den forbindelse bemærket, at den operative værdi af EIS består i, at landene på egen hånd kan foretage en direkte søgning, hvilket ikke er muligt for de norske myndigheder. Hvis de norske myndigheder således ønsker at foretage en søgning i EIS, skal denne ske via Europol, og forespørgslen skal sendes via Europols informationsudvekslingssystem (SIENA). Dette medfører, at søgningen som udgangspunkt tager for lang tid og derved mister sin operative betydning.

På den baggrund har Politidirektoratet tilkendegivet, at mulig heden for søgning i EIS har begrænset operativ værdi og derfor som udgangspunkt alene anvendes i hastende sager, hvor svartiden kan begrænses ved samtidig at foretage en opringning til Europol.

For så vidt angår antallet af søgninger i EIS har Politidirektoratet oplyst, at der ikke føres statistik over dette, da alle søgninger går via Europol. Alle forespørgsler til Europol går via
SIENA, og Politidirektoratet skønner på baggrund af SIENA-statistikken, at de norske myndigheder maksimalt anmodede om søgninger i EIS 2.000 gange i 2014.

Endelig har de norske myndigheder i alt pr. 2. september 2015 lagt 1.212 objekter i EIS.

For så vidt angår informationsudveksling via SIENA har Politidirektoratet oplyst, at Norge har en operativ aftale, som giver adgang til at anvende SIENA. Norge udvekslede i 2014 9.107 meddelelser via SIENA, hvoraf cirka 75 procent af meddelelserne var indgående til de norske myndigheder.”
  
Der kan endvidere henvises til Justitsministeriets besvarelse af 8. oktober 2015 af spørgsmål nr. 233 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 208 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.