Spørgsmål 76: om Schengensamarbejdet

Vil ministeren, henset det forhold at udskiftning af det danske retsforbehold med en tilvalgsordning gør Schengen-samarbejdet overstatsligt, forklare, hvordan pkt. 4 i aftalen af 10. december 2014 om Danmark i Europol skal forstås, idet aftalepartierne her angiver at ville fortsætte den hidtidige praksis ved også fremover at tilvælge alle nye Schengen-relaterede retsakter, og vil ministeren forklare, hvad der i praksis vil ske, såfremt Danmark ikke "tilvælger" alle nye Schengen-relaterede retsakter, når Schengen-samarbejdet er blevet overstatsligt? Vil ministeren også forklare, hvordan man tilvælger en retsakt i et overstatsligt samarbejde?

Svar:

Som det fremgår af punkt 4 i den politiske aftale af 10. december 2014, lægger aftalepartierne vægt på fortsat dansk deltagelse i Schengen-samarbejdet. Som det fremgår af den politiske aftale har Danmark gennem de seneste 13 år fuldt ud gennemført al Schengen-lovgivning.

Det gælder allerede efter det eksisterende danske retsforbehold, at hvis Danmark ikke tilslutter sig en Schengen-retsakt på mellemstatsligt grundlag i medfør af Schengen-teknikaliteten, skal det ifølge bestemmelsen i forbeholdsprotokollen overvejes, hvilke passende foranstaltninger der skal træffes, jf. artikel 4 i Protokol nr. 22 om Danmarks stilling. Der gælder en tilsvarende bestemmelse under tilvalgsordningen for så vidt angår evt. manglende dansk tilvalg af en Schengenretsakt, jf. artikel 6, stk. 1, i protokollens bilag. Dette betyder – både før som efter en eventuel overgang til tilvalgsordningen- ultimativt ekskludering af Danmark fra Schengen-samarbejdet.

For så vidt angår spørgsmålet om proceduren for tilvalg henvises til justitsministerens besvarelse af spørgsmål 4.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.