Spørgsmål 75: om parallelaftale vedrørende konkursforordningen

”Det fremgår af aftalen mellem en række partier af 17. marts 2015 om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender, at Danmark har anmodet om en parallelaftale vedrørende konkursforordningen. Det ønskes oplyst, hvornår denne anmodning er givet, hvornår Kommissionen gav afslag herpå, om der var en begrundelse herfor, og i givet fald hvori kommissionens begrundelse for at give afslag bestod.”

Svar:

Danmark anmodede i januar 2001 om at blive tilknyttet Bruxelles I-forordningen, forkyndelsesforordningen, konkursforordningen, Bruxelles II-forordningen, Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen via parallelaftaler.

Kommissionen tog stilling til den danske anmodning i april 2002. Kom-missionen fandt, at parallelaftaler kun skal anvendes i undtagelsestilfælde og kun udgøre en overgangsordning samt kun kan accepteres, hvis Dan-marks deltagelse fuldt ud er i Fællesskabets og dets borgeres interesse, og hvis de krav, der stilles til Danmark, er identiske med dem, der stilles til alle medlemsstaterne, således at det sikres, at bestemmelser med det samme indhold gælder i Danmark og de øvrige medlemsstater. Kommissionen lagde herved vægt på, at Danmark suverænt kan beslutte at give afkald på forbeholdet, såfremt man fra dansk side ønsker at blive tilknyttet samarbejdet.

Kommissionen fandt, at disse betingelser var opfyldt for så vidt angår Bruxelles I-forordningen, forkyndelsesforordningen, Dublin-forordningen samt Eurodac-forordningen, mens det ikke var tilfældet for så vidt angår konkursforordningen og Bruxelles II-forordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.