Spørgsmål 74: om oversendelse af alt materiale (herunder korrespondance, notater, svar på spørgsmål o.l.) som er tilgået, fragået eller behandlet i forbindelse med arbejdet i analysegruppen (jævnfør den politiske aftale af 10. december 2014 om Danmark i Europol)

”Til sikring af en grundig behandling af lovforslaget og i forlængelse af justitsministerens svar på REU alm. del - spørgsmål 632 (folketingsåret 2014-15, 1. samling), hvor den mang-lende oversendelse begrundes med "hensyn til fortrolighed i forhandlingssituationen", bedes regeringen nu oversende Folketinget alt materiale (herunder korrespondance, notater, svar på spørgsmål o.l.) som er tilgået, fragået eller behandlet i forbindelse med arbejdet i Analysegruppen (jævnfør den politiske aftale af 10. december 2014 om Danmark i Europol).”

Svar:

1. Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der anmodes om materiale, som er udvekslet mellem analysegruppen og den politiske følgegruppe i forbindelse med arbejdet i analysegruppen.

Justitsministeriet kan indledningsvis henvise til ministeriets besvarelse af 4. marts 2015 af spørgsmål 419 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Som det fremgår heraf, indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 10. december 2014 den politiske aftale ”Danmark i Europol”. Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne ønsker at omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning. Tilvalgsordningen betyder, at Danmark selv kan vælge, hvilke retsakter på området for retlige og indre anliggender Danmark ønsker at deltage i.

Som det endvidere fremgår af den nævnte besvarelse, besluttede aftalepar-tierne i forbindelse med aftalen at nedsætte en analysegruppe om omdannelse af Danmarks retsforbehold til en tilvalgsordning. Analysegruppen havde til opgave at gennemføre en analyse af EU-lovgivningen på området for retlige og indre anliggender med fokus på de retsakter, som Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er en del af i dag.

Til analysegruppen var knyttet en politisk følgegruppe bestående af EU- og retsordførere fra aftalepartierne. Følgegruppen drøftede løbende analysegruppens arbejde og har modtaget både mundtlig og skriftlig orientering om indholdet af og fremdriften i analysegruppens arbejde. Følgegruppen medvirkede til at sikre, at der skete en løbende politisk forventningsaf-stemning med henblik på at fokusere analysegruppens arbejde i forhold til de centrale og relevante retsakter. Følgegruppen blev ledet af justitsministeren og udenrigsministeren i forening.

Som det endelig fremgår af den nævnte besvarelse, følger det af den politiske aftale, at analysegruppen og den politiske følgegruppe skulle præsentere en samlet status for forligskredsen. På den baggrund traf aftalepartierne i enighed beslutning om, hvilke af de eksisterende forbeholdsramte retsakter aftalepartierne ønsker at tilvælge.

2. Justitsministeriet kan endvidere henvise til ministeriets besvarelse af 17. april 2015 af spørgsmål 632 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Som det fremgår heraf, har en minister i en række tilfælde behov for i fortrolighed at udveksle synspunkter med repræsentanter for partierne i forbindelse med f.eks. forberedelsen af et lovforslag eller tilsvarende politiske forhandlingsforløb.

Som det endvidere fremgår af den nævnte besvarelse, er det de samme hensyn til fortrolighed, der ligger bag offentlighedslovens § 27, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning og anden tilsvarende politisk proces.

Som det endelig fremgår af den nævnte besvarelse, regulerer offentlig-hedsloven ikke videregivelse af oplysninger til Folketinget og dets udvalg, og ministeriets beslutning om ikke at oversende materiale udvekslet mel-lem Justitsministeriet og aftalepartierne blev således ikke truffet i medfør af offentlighedsloven, men på baggrund af de nævnte hensyn til fortrolig-hed i forhandlingssituationen.

3. Det er de samme hensyn til beskyttelse af den politiske beslutningsproces der gør, at Justitsministeriet fortsat ikke ønsker at oversende materiale udvekslet mellem Justitsministeriet og aftalepartierne til Folketingets Retsudvalg – heller ikke i fortrolig form eller lignende.

Det bemærkes, at analysegruppens analyserapport om EU-lovgivning om-fattet af retsforbeholdet siden marts 2015 har været offentligt tilgængelig på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider, ligesom de underliggende analyser af de enkelte retsakter er offentligt tilgængelige på Justitsministeriets hjemmeside.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.