Spørgsmål 72: om hvor mange eksempler der siden Lissabon-traktatens ikrafttræden i 2009 været på, at Danmark stemmeafgivning var afgørende for udfaldet af en EU-retsakt

Hvor mange eksempler har der siden Lissabon-traktatens ikrafttræden i 2009 været på, at Danmark stemmeafgivning var afgørende for udfaldet af en EU-retsakt?

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en meget tids- og ressourcekrævende manuel gennemgang af et stort antal vedtagelser og vil ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet.

Udenrigsministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan gennemgang.

Det bemærkes, at Danmark ikke har deltaget i vedtagelsen af retsakter, der er fremsat med hjemmel i tredje del, afsnit V, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.