Spørgsmål 67: om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

”I forlængelse af Advokatrådets høringssvar (L 29 – bilag 3) bedes ministeren kommentere Advokatrådets betænkelighed vedrørende den europæiske efterforskningskendelse i straffe-sager, herunder i forhold til at visse bestemmelser "ses at være mere vidtgående end de gældende danske regler" samt om det er muligt at ændre dette grundlæggende "i forbindelse med implementeringen i Danmark".”

Svar:

1. Det fremgår af Advokatrådets høringssvar over udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning afgivet den 29. september 2015, at Advokatrådet overordnet set ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel bifalder omdannelsen af det nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning. Advokatrådet finder det desuden hensigtsmæssigt, at Danmark med tilvalgsordningen vil kunne deltage i samarbejdet om EU-lovgivningen, som forbedrer retssikkerheden for borgere og virksomheder i Danmark, og Advokatrådet støtter derfor lovforslaget.

Det fremgår endvidere, at Advokatrådet har visse betænkeligheder i relation til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2014/41 af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, idet visse af direktivets bestemmelser, herunder særligt bestemmelserne om diskrete undersøgelser, der skal foretages af embedsmænd, der arbejder under dække eller falsk identitet, ses at være mere vidtgående end de gældende danske regler, hvilket man bør være yderst opmærksom på i forbindelse med implementeringen i Danmark, da sådanne undersøgelser skal foretages efter regler, der gælder i dansk ret.

2. Direktivet indfører et samlet system for indsamling af bevismateriale i straffesager baseret på princippet om gensidig anerkendelse. Der indføres som udgangspunkt en pligt for medlemsstaterne til at anerkende og fuldbyrde en europæisk efterforskningskendelse, medmindre staten kan påberåbe sig en af de afslagsgrunde, der er indeholdt i forslaget.

Direktivet medfører som udgangspunkt ikke nye efterforskningsredskaber til politi og anklagemyndighed, ligesom det som udgangspunkt ikke indebærer nye rettigheder for mistænkte, tiltalte eller vidner. Direktivet vedrører derimod samarbejdet mellem de deltagende medlemsstaters myndigheder. Direktivet afgrænser, hvilke efterforskningsskridt der er omfattet, på hvilken baggrund anmodninger om retshjælp medlemsstaterne imellem kan afslås, og der indføres en række processuelle regler for, hvordan samarbejdet mellem myndighederne skal foregå, herunder ved fastsættelse af tidsfrister for behandlingen af sagerne.

3. Direktivets artikel 29 fastsætter regler om såkaldte diskrete undersøgelser, hvor embedsmænd arbejder under dække eller falsk identitet. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at sådanne undersøgelser gennemføres i overensstemmelse med national ret og de nationale procedurer i den medlemsstat, hvor undersøgelsen foregår. En europæisk efterforskningskendelse, der vedrører sådanne diskrete undersøgelser, kan bl.a. afslås, hvis fuldbyrdelsen af den diskrete undersøgelse ikke ville være tilladt i en tilsvarende national sag, jf. stk. 3, litra a, eller når det ikke har været muligt for staterne at nå til enighed om, hvilke nærmere vilkår, der skal gælde for den diskrete undersøgelse mv., jf. stk. 3, litra b.

Danmark har i forbindelse med ratifikation af EU-retshjælpskonventionen og 2001-tillægsprotokollen til retshjælpskonventionen fra 1959, som i denne sammenhæng erstattes af direktivet, erklæret ikke at være bundet af bestemmelserne om diskrete undersøgelser.

Danmark vil som følge af direktivet blive forpligtet til at behandle anmodninger om at yde bistand i forbindelse med diskrete undersøgelser og imødekomme disse, medmindre der foreligger en afslagsgrund. Bestemmelsen pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne nogen pligt til at tillade eller ud-føre diskrete undersøgelser i videre omfang end efter national ret. Gennemførelse af såkaldte diskrete undersøgelser i Danmark på foranledning af en efterforskningskendelse udstedt i en anden EU-medlemsstat efter direktivet vil således skulle foretages i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.