Spørgsmål 66: om svar på fagforbundets anmodning om en redegørelse for lovforslagets "betydning for udviklingen af den arbejdsretslige praksis på såvel kort som længere sigt"

”I forlængelse af høringssvaret fra FOA (L 29 – bilag 3) bedes ministeren svare på fagforbundets anmodning om en redegørelse for lovforslagets "betydning for udviklingen af den ar-bejdsretslige praksis på såvel kort som længere sigt".”

Svar:

1. Aftalepartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) blev ved aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender af 17. marts 2015 enige om at tilvælge 22 eksisterende retsakter på området for retlige og indre anliggender, herunder 10 retsakter på det civil- og handelsretlige område, hvis resultatet af folkeafstemningen den 3. december 2015 bliver et ja.

2. Det overordnede politiske formål på det civil- og handelsretlige område er at skabe et europæisk retligt område, hvor grænserne mellem medlemsstaterne ikke udgør en hindring for borgerne og virksomheders adgang til bilæggelse af civilretlige tvister, indbringelse af sager for domstolene og fuldbyrdelse af afgørelser.

EU’s foranstaltninger på området er begrænset til grænseoverskri-dende situationer. EU kan således ikke harmonisere medlemsstaternes håndtering af civil- og handelsretlige spørgsmål, som alene angår rent nationale situationer.

3. Rom II-forordningen indeholder regler om lovvalg – det vil sige regler om, hvilket lands lovgivning der skal anvendes i tilfælde af en tvist – i sager vedrørende forpligtelser uden for kontrakt. Lovvalg uden for kontrakt er ikke i dag lovreguleret i dansk ret, men afgøres ud fra principper skabt gennem retspraksis.

Forordningen indeholder bl.a. særlige regler om lovvalg i sager om skader, der forvoldes af forestående eller gennemførte kollektive kampskridt. Hovedreglen er, at loven i det land, hvor kampskridtet skal foretages eller er foretaget, skal anvendes. Det betyder, at skader som følge af et dansk fagforbunds kollektive kampskridt, som gennemføres i Danmark over for en arbejdsgiver fra en anden medlemsstat, som hovedregel skal vurderes efter de danske regler.

Forordningen anvender princippet om universel anvendelse. Det betyder, at de medlemsstater, som allerede er bundet af forordningen, allerede i dag vil skulle anvende dansk ret i en konkret sag, hvis dette følger af forordningen.

4. For så vidt angår spørgsmålet om adgangen til at inddrive løntilgodehavender inden for EU i grænseoverskridende sager henvises der til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 39 vedrørende forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29) fra Folketingets Europaudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.