Spørgsmål 65: om svar på fagforbundet FOA's anmodning om "en vurdering af, dels omfanget af de aktuelle og forventelige retsakter, dels hvilke områder retsakterne vil berøre"

”I forlængelse af høringssvaret fra FOA (L 29 – bilag 3) bedes ministeren svare på fagforbundets anmodning om "en vurdering af, dels omfanget af de aktuelle og forventelige retsakter, dels hvilke områder retsakterne vil berøre".”

Svar:

1. Med aftalen Danmark i Europol blev der nedsat en analysegruppe, som skulle give aftalepartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) et grundlag for at beslutte, hvilke af de forbeholdsbelagte retsakter der skal tilvælges, hvis det nuværende danske retsforbehold omdannes til en tilvalgsordning.

Analyserapporten Samarbejdet om retlige og indre anliggender fore-lå i marts 2015. I forbindelse med analyserapporten blev der udarbejdet analyser af samtlige retsforbeholdsbelagte retsakter, som bl.a. gennemgår indholdet af de pågældende retsakter samt eventuelle konsekvenser forbundet med tilvalg heraf.

Aftalepartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) blev på den baggrund ved aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender af 17. marts 2015 enige om at tilvælge 22 eksisterende retsakter på området for retlige og indre anliggender, hvis det nuværende danske retsforbehold omdannes til en tilvalgsordning.

Analyserapporten blev samtidig lagt på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider, og de underliggende analyser af de enkelte retsakter kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

2. Hvis resultatet af folkeafstemningen den 3. december 2015 bliver et ja, vil der blive fremsat lovforslag med henblik på tilvalg af de retsakter, der er omfattet af den politiske aftale fra marts 2015, og som forudsætter, at der sker ændringer i dansk ret.

Lovforslagene vil indeholde en gennemgang af de enkelte retsakter samt regeringens overvejelser om, hvilke lovændringer der er nødvendige for, at retsakterne kan finde anvendelse i Danmark.

Alle interessenter vil i den forbindelse have mulighed for at komme med bemærkninger til udformningen af de konkrete lovforslag.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.