Spørgsmål 64: om at få "præciseret, hvorledes forbrugerbeskyttelsen vil kunne blive påvirket" af en eventuel dansk tilvalgsordning

”I forlængelse af høringssvaret fra Forbrugerrådet TÆNK (L 29 – bilag 3) bedes ministeren kommentere Forbrugerrådets ønske om at få "præciseret, hvorledes forbrugerbeskyttelsen vil kunne blive påvirket" af en eventuel dansk tilvalgsordning.”

Svar:

1. Aftalepartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) blev ved aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender af 17. marts 2015 enige om at tilvælge 22 eksisterende retsakter på området for retlige og indre anliggender, herunder 10 retsakter på det civil- og handelsretlige område, hvis resultatet bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

2. For så vidt angår forbrugerbeskyttelse, fremgår det af artikel 12 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), at forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter.

Således indgår hensynet til forbrugerbeskyttelse også ved udformningen af EU-retsakter på det civil- og handelsretlige område.

Det overordnede politiske formål på det civil- og handelsretlige område er at skabe et europæisk retligt område, hvor grænserne mellem medlemsstaterne ikke udgør en hindring for borgerne og virksomheders adgang til bilæggelse af civilretlige tvister, indbringelse af sager for domstolene og fuldbyrdelse af afgørelser.

EU’s foranstaltninger på området er begrænset til grænseoverskridende situationer. EU kan således ikke harmonisere medlemsstaternes håndtering af civil- og handelsretlige spørgsmål, som alene angår rent nationale situationer.

Et tilvalg af retsakter på det civil- og handelsretlige område kan således i almindelighed bl.a. gøre det lettere at inddrive krav mod personer eller virksomheder i andre medlemsstater. Det gælder også forbrugeres krav mod firmaer i andre medlemsstater.

Forbrugere vil således kunne anvende f.eks. småkravsprocedureforordningen, som har til formål at forenkle og fremskynde behandlingen af grænseoverskridende tvister om krav på op til 2.000 EUR på det civil- og handelsretlige område og nedbringe omkostninger forbundet hermed.

3. Det bemærkes, at bl.a. Forbrugerrådet TÆNK blev hørt i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens analyse Samarbejdet om retlige og indre anliggender fra marts 2015 med henblik på at forbedre grundlaget for aftalepartiernes vurdering af, hvilke af de eksisterende retsforbeholdsbelagte retsakter der ønskedes tilvalgt. De forskellige interessenter fik således mulighed for at bidrage med yderligere oplysninger om betydningen for deres område.

På grundlag af analyserapporten indgik aftalepartierne som nævnt ovenfor den 17. marts 2015 aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender.
Aftalen, analyserapporten og de underliggende analyser af samtlige retsforbeholdsbelagte retsakter blev samtidig lagt på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.