Spørgsmål 60: om efteruddannelse af jurister i politi, anklagemyndighed, domstole, statsforvaltninger, styrelser og ministerier

”Hvor mange penge har regeringen afsat til efteruddannelse af jurister i politi, anklagemyndighed, domstole, statsforvaltninger, styrelser og ministerier, således at de får indsigt i reglerne i de 27 andre EU-lande på de områder, hvor regeringen mener, at Danmark fremover skal være underlagt afgørelser fra andre EU-lande?”

Svar:

1. Regeringen har ikke afsat særskilte midler til jurister i statsadministrationen mv. med henblik på efteruddannelse i de øvrige EU-landes regler i forbindelse med folkeafstemningen om Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L29). Således følges den almindelige praksis om, at implementering af ny lovgivning som udgangspunkt indgår som en del af det løbende arbejde.

2. Det kan oplyses, at princippet om gensidig anerkendelse som udgangs-punkt indebærer, at afgørelser truffet af en judiciel myndighed i én medlemsstat skal anerkendes og fuldbyrdes af myndighederne i en anden EU-medlemsstat i overensstemmelse med de relevante EU-regler, når der an-modes herom. Myndighederne og andre retsanvendere i den medlemsstat, hvor afgørelsen skal anerkendes og fuldbyrdes, skal således ikke anvende lovgivningen i den medlemsstat, hvor afgørelsen er truffet.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.