Spørgsmål 6: om hvor langt EU er i processen omkring revisionen af Europol-forordningen, og hvilke konsekvenser vil det få for Danmark?

”Vil ministeren oplyse, hvor langt EU er i processen omkring revisionen af Europol-forordningen, og hvilke konsekvenser vil det få for Danmark? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 206.”


Svar:

Kommissionen fremsatte den 27. marts 2013 et forordningsforslag om Europol. Forordningsforslaget har til formål at erstatte det nuværende Europol med et nyt EU-agentur. Med den nye forordning vil Europol overgå fra at være et mellemstatsligt samarbejde til at blive et overstatsligt samarbejde. Som følge af retsforbeholdet står Danmark til at måtte forlade Europolsamarbejdet med den nye forordning.

Der blev opnået en generel indstilling til forordningsforslaget på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 5.-6. juni 2014. I øjeblikket pågår triaogforhandlingerne med Europa-parlamentet. Forslaget forventes vedtaget i foråret 2016. Herefter vil der formentlig være en overgangsperiode, indtil det nye Europol er oppe at køre.

For en mere generel beskrivelse af de konsekvenser, som det i givet fald vil have for dansk politi, hvis Danmark ikke længere kan deltage i Europol-samarbejdet, henvises til Justitsministeriets besvarelse af 13. februar 2014 af spørgsmål nr. 280 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 206 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.