Spørgsmål 57: om hvor langt man er på EU-plan med udviklingen af et europæisk PNR-system ift. indhentning af PNR-oplysninger

”Vil ministeren redegøre for, hvor langt man er på EU-plan med udviklingen af et europæisk PNR-system ift. indhentning af PNR-oplysninger, dvs. direktivforslaget af 2. februar 2011, herunder hvad der har været årsagen til parlamentets blokering for direktivets vedtagelse?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at Kommissionen den 2. februar 2011 fremsatte et direktivforslag om anvendelse af PNR-oplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

Direktivforslaget er fremsat under henvisning til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), navnlig artikel 82, stk. 1, litra d, og artikel 87, stk. 2, litra a, og skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure (TEUF artikel 294).

På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 26.-27. april 2012 blev der i Rådet opnået enighed om en generel indstilling til direktivforslaget.

På et møde i Europa-Parlamentets LIBE-udvalg den 29. april 2013 blev direktivforslaget afvist, hvilket har betydet, at forhandlingerne om forslaget i en periode var blokeret. Der henvises i den forbindelse til udvalgets betænkning af 29. april 2013 om direktivforslaget (A7-0150/2013), som er tilgængelig på Europa-Parlamentets hjemmeside www.europarl.europa.eu.

Den 15. juli 2015 blev sagen på ny sat til afstemning i LIBE-udvalget og Europa-Parlamentets ændringsforslag til direktivet blev vedtaget. Trilogforhandlingerne om direktivforslaget blev herefter påbegyndt i september 2015 og er fortsat verserende.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.