Spørgsmål 55: om kriterierne for tilladelse til beslaglæggelse i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler

”Ministeren bedes redegøre for kriterierne for tilladelse til beslaglæggelse i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler.”

Svar:

1. Reglerne om beslaglæggelse i dansk lovgivning findes i retsplejelovens kapitel 74 (§§ 801-807 f).

De almindelige betingelser for beslaglæggelse over for en mistænkt er fastsat i retsplejelovens § 802. Der sondres mellem beslaglæggelse af genstande, som en mistænkt har rådighed over, gods, som en mistænkt ejer, og en mistænkts formue eller en del heraf.

Der kan foretages beslaglæggelse af genstande, som en mistænkt har rådighed over, såfremt (1) den pågældende med rimelig grund er mistænkt (mistankekravet) for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale (kriminalitetskravet), og (2) der er grund til at antage (indikationskravet), at genstanden kan tjene som bevis eller bør konfiskeres, eller ved lovover-trædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage. Der kan foretages beslaglæggelse af gods, som en mistænkt ejer, såfremt (1) den pågældende med rimelig grund er mistænkt (mistankekravet) for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale (kriminalitetskravet), og (2) beslaglæg-gelse anses for nødvendig (indikationskravet) for at sikre det offentliges krav på sagsomkostninger, krav på konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, 1. pkt., 2. led, og 2. pkt., og stk. 3, § 76 a, stk. 5, og § 77 a, 2. pkt., bødekrav eller forurettedes krav på erstatning i sagen. Endelig kan der ske beslaglæggelse af en mistænkts hele formue eller en del af denne, herunder formue, som den mistænkte senere måtte erhverve, såfremt (1) tiltale er rejst for en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover (kriminalitetskravet), og (2) tiltalte har unddraget sig videre forfølgning i sagen.

Det følger af retsplejelovens § 806, stk. 2, at afgørelse om bl.a. beslaglæggelse træffes af retten efter politiets begæring. Efter stk. 4 kan politiet, såfremt indgrebets øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes, som udgangspunkt træffe beslutning om beslaglæggelse. Fremsætter den, mod hvem indgrebet retter sig, anmodning herom, skal politiet snarest muligt og senest inden 24 timer forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes. Inden retten træffer afgørelse i den forbindelse, skal der være givet den, mod hvem indgrebet retter sig, ad-gang til at udtale sig, jf. stk. 6. Afgørelse om beslaglæggelse træffes af politiet, såfremt den, som indgrebet retter sig imod, meddeler skriftligt samtykke til indgrebet, jf. stk. 8.

2. Vedrørende reglerne om beslaglæggelse i de øvrige 27 EU-medlemsstater kan spørgsmålet kun besvares fyldestgørende ved at indhente en udtalelse fra de relevante myndigheder i disse medlemslande.

Det er Justitsministeriets erfaring, at en anmodning til Udenrigsministeriet om tilvejebringelse af oplysninger om retstilstanden i andre lande kan være ressource- og tidskrævende. Da der kan gå nogen tid før de ønskede oplysninger foreligger, har Justitsministeriet henset til fristen for besvarelsen af spørgsmålet ikke fundet anledning til at anmode Udenrigsministeriet om at tilvejebringe de i spørgsmålet ønskede oplysninger fra de øvrige EU-medlemslande til brug for besvarelsen af nærværende spørgsmål.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.