Spørgsmål 53: om hvorvidt kontosikringsdelen også vil kunne anvendes i forhold til lønkonti

”Ministeren bedes oplyse, om kontosikringskendelsen også vil kunne anvendes i forhold til lønkonti, der i dag som regel er sikret mod tvangsinddrivelse, fordi indestående på disse konti skal anvendes til husleje, mad og andre fornødenheder.”

Svar:

Det følger af kontosikringsforordningen, at forordningen ikke finder anvendelse på bankkonti, som der i henhold til gældende lov i den medlemsstat, hvor kontoen føres, ikke kan gøres udlæg i.

Det følger af retsplejelovens § 509, stk. 1, at udlæg som udgangspunkt ikke kan foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand (det såkaldte ”trangsbeneficium”). Reglen i § 509 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med arrestforretninger, jf. retsplejelo-vens § 631, stk. 2.

Kontosikringskendelsen kan derfor ikke anvendes i forhold til aktiver, som der ikke efter dansk ret kan foretages udlæg i.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.