Spørgsmål 52: om ministeren kan garantere, at en dansk virksomhed, der konkurrerer med en virksomhed i et andet EU-land, ikke får virksomhedens bankkonto indefrosset på grund af kendelse om kontosikring

”Kan ministeren garantere, at en dansk virksomhed, der konkurrerer med en virksomhed i et andet EU-land, ikke pludselig kan opleve, at virksomhedens bankkonti er indefrosset, fordi der er udstedt en kendelse om kontosikring i et andet EU-land, uden at den danske virksomhed har modtaget nogen underretning om, at der var rejst et krav?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at for at sikre overraskelseseffekten af kontosikringskendelsen og for at sikre, at den bliver et nyttigt redskab for en kreditor, der forsøger at inddrive gæld fra en debitor i grænseoverskridende tilfælde, er det fastsat i kontosikringsforordningen, at debitor ikke underrettes om anmodningen om en kontosikringskendelse og heller ikke høres forud for udstedelsen af kendelsen.

Da debitor ikke høres forud for udstedelsen af en kontosikringskendelse, er der i forordningen bl.a. indført regler om sikkerhedsstillelse og garanti, der skal hindre misbrug af kendelsen og beskytte debitors rettigheder.

Det følger af forordningen, at kreditor hæfter for enhver skade, der påføres debitor som følge af kontosikringskendelsen på grund af culpøs adfærd fra kreditors side.
Justitsministeriet henviser i øvrigt til ministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 51.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.