Spørgsmål 51: om ministeren kan garantere, at en dansk forbruger, der har købt en vare på nettet i et andet EU-land, ikke får sin bankkontos indestående indefrosset på grund af kendelse om kontosikring

”Kan ministeren garantere, at en dansk forbruger, der f.eks. har købt en vare på nettet fra et andet EU-land, ikke pludselig kan opleve at få sin bankkonto indefrosset, fordi der er udstedt en kendelse om kontosikring i et andet EU-land, uden at forbrugeren har modtaget så meget som en rykker?”

Svar:

Kontosikringsforordningen finder anvendelse på forfaldne pengekrav på det civil- og handelsretlige område i grænseoverskridende tilfælde.

Det er en betingelse for, at kontosikringskendelsen udstedes, at kreditor har forelagt tilstrækkelig dokumentation til, at retten kan fastslå, at der er akut behov for en kontosikringskendelse, fordi der er reel risiko for, at den efterfølgende fuldbyrdelse af kreditors krav mod debitor uden en sådan foranstaltning vil blive umulig eller væsentligt vanskeligere.

Forordningen stiller ikke udtrykkeligt krav om, at kreditor skal have sendt debitor en eller flere rykkere vedrørende det krav, som kreditor har mod debitor, inden der kan anmodes om og udstedes en kontosikringskendelse.

Midler på en konto, som overstiger det beløb, der er angivet i kontosikringskendelsen, berøres ikke af gennemførelsen af kendelsen. Et resterende indestående skal således fortsat stå til rådighed for debitor.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.