Spørgsmål 5: om Danmarks rettigheder og proceduren for, hvis et direktiv eller en forordning, som Danmark har tilsluttet sig

”Vil ministeren redegøre for Danmarks rettigheder og proceduren, hvis et direktiv eller en forordning, som Danmark har til sluttet sig, ændrer sig? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 205”

Svar:

En omdannelse af det nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning ændrer ikke på udgangspunktet om, at Danmark ikke deltager i – og ikke bliver bundet af – retsakter, der vedtages med hjemmel i Traktatens afsnit om retlige og indre anliggender (tredje del, afsnit V, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde).

Tilvalgsordningen indebærer derimod som noget nyt, at Danmark – sag for sag – får ret til at træffe beslutning om at deltage i samarbejdet.

Et tilvalg er bindende og kan ikke trækkes tilbage. Derudover vil et tilvalg af en EU-retsakt også dække EU’s indgåelse af tredjelandsaftaler på det område, som er reguleret ved EU-retsakten.

Derimod er Danmark ikke forpligtet til at tilvælge ændringer, og Danmark bliver således ikke bundet af fremtidige ændringer til en tilvalgt retsakt. Danmark bliver tilsvarende ikke forpligtet til at tilvælge andre retsakter med tilknytning til den retsakt, som Danmark oprindeligt tilvalgte, og bliver således ikke bundet heraf.

Danmark bliver således kun bundet af andre retsakter – hvad enten der er tale om ændringsretsakter eller retsakter, der i øvrigt videreudvikler samarbejdet – hvis Danmark selv beslutter sig for at tilvælge de pågældende nye retsakter.

Der gælder dog en særregel for Schengen-samarbejdet, hvorefter et dansk tilvalg af en Schengen-retsakt på forslagsstadiet også binder som et efterfølgende tilvalg af ethvert yderligere forslag til udbygning af pågældende retsakt.

Der henvises i øvrigt til kapitel 4 i regeringens analyse ”Samarbejdet om retlige og indre anliggender – En analyse af EU-lovgivning omfattet af retsforbeholdet” fra marts 2015.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 205 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.