Spørgsmål 44: om hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder småkravsprocedureforordningen

”Vil ministeren redegøre for, hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder småkravsprocedureforordningen, som ikke vil skulle anerkendes og fuldbyrdes efter Bruxelles I-forordningen?”

Svar:

Retsafgørelser truffet i Danmark eller en anden medlemsstat vil allerede i dag kunne anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat end den, hvor afgørelsen er truffet, i medfør af reglerne i Bruxelles I-forordningen, som Danmark er tilknyttet via parallelaftale af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Afgørelser vedrørende ansættelsesret, leje eller forpagtning af fast ejendom, bortset fra søgsmål vedrørende pengekrav og krænkelser af privatlivets fred og af individets rettigheder, herunder ære-krænkelser, som er undtaget fra den europæiske småkravsprocedure, er og-så omfattet af Bruxelles I-forordningen.

Der er enkelte forskelle i, hvornår fuldbyrdelsesstaten kan afslå anerkendelse og fuldbyrdelse efter Bruxelles I-forordningen og efter småkravsprocedureforordningen. Er en afgørelse afsagt i den europæiske småkravspro-cedure, kan anerkendelse og fuldbyrdelse i modsætning til efter reglerne i Bruxelles I-forordningen bl.a. ikke afslås med henvisning til, at anerken-delse og fuldbyrdelse åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper (ordre public) i fuldbyrdelsesstaten, at de angivne kompetenceregler ikke er overholdt, eller til, såfremt der er tale om en udeblivelsesafgørelse, og det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument ikke var blevet forkyndt i så god tid og på en sådan måde, at sagsøgte kunne va-retage sine interesser under sagen.

Et tilvalg af den europæiske småkravsprocedure vil således betyde, at dan-ske myndigheder i medfør af den europæiske småkravsprocedure i et vist videre omfang vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde afgørelser, som ikke kunne anerkendes og fuldbyrdes efter Bruxelles I-forordningen. Omvendt vil andre medlemsstaters myndigheder efter reglerne i den euro-pæiske småkravsprocedure i et vist videre omfang være forpligtet til at an-erkende og fuldbyrde retsafgørelser afsagt i Danmark.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.