Spørgsmål 43: om hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder betalingspåkravsprocedureforordningen

”Vil ministeren redegøre for, hvilke betalingskrav danske myndigheder vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde, såfremt Danmark tiltræder betalingspåkravsprocedureforord-ningen, som ikke vil skulle anerkendes og fuldbyrdes efter Bruxelles I-forordningen)?”

Svar:

Voldgift, underholdspligt, der er opstået i forbindelse med et familiefor-hold, slægtskab, ægteskab eller svogerskab, og underholdspligt som følge af dødsfald er undtaget fra anvendelsesområdet i Bruxelles I-forordningen. Afgørelser, der vedrører disse områder, anerkendes og fuldbyrdes derfor ikke i Danmark i medfør af Bruxelles I-forordningen. De nævnte områder er derimod ikke undtaget fra anvendelsesområdet i betalingspåkravsproce-dureforordningen.

Et tilvalg af betalingspåkravsprocedureforordningen vil således betyde, at Danmark vil være forpligtet til at anerkende og fuldbyrde betalingspåkrav, der vedrører ovennævnte områder.

Der er enkelte forskelle i, hvornår fuldbyrdelsesstaten kan afslå anerkendelse og fuldbyrdelse efter Bruxelles I-forordningen og betalingspåkravs-procedureforordningen. Er en afgørelse afsagt i den europæiske betalings-påkravsprocedure, kan anerkendelse og fuldbyrdelse i modsætning til efter reglerne i Bruxelles I-forordningen bl.a. ikke afslås med henvisning til, at anerkendelse og fuldbyrdelse åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper (ordre public) i fuldbyrdelsesstaten, at de angivne kompetenceregler ikke er overholdt, eller til, såfremt der er tale om en udeblivelsesafgørelse, og det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument ikke var blevet forkyndt i så god tid og på en sådan måde, at sagsøgte kunne varetage sine interesser under sagen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.