Spørgsmål 42: om ministeren kan bekræfte, at en tiltrædelse af konkursforordningen kan medføre, at danske skyldneres navne offentliggøres i udenlandske insolvensregistre uden deres samtykke og vidende

”Kan ministeren bekræfte, at en tiltrædelse af konkursforord-ningen kan medføre, at danske skyldneres navne offentliggøres i udenlandske insolvensregistre uden deres samtykke og vi-dende, og at danske registre skal sammenkobles med tilsvaren-de registre i andre EU-lande?”

Svar:

Justitsministeriet kan indledningsvis oplyse, at konkursforordningen fra 2000, som blev omarbejdet i 2015, indeholder regler om, at medlemsstaterne skal oprette nationale insolvensregistre med oplysninger om insolvensbehandlinger. Forordningen indeholder desuden regler om sammen-kobling af de nationale registre.

Registeret skal bl.a. indeholde oplysninger om dato for indledning af in-solvensbehandlingen, hvilken ret der har indledt insolvensbehandlingen, hvilken form for insolvensbehandling der er indledt, kompetencegrundlaget, stamdata for skyldneren, kontaktdata for insolvensbehandleren, frist for anmeldelse af krav og om mulighederne for at anfægte afgørelsen om at indlede insolvensbehandlingen. Der skal være gratis adgang til oplysningerne i registret.

Medlemsstaterne er imidlertid ikke forpligtede til at medtage de nævnte oplysninger vedrørende fysiske personer, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende, i insolvensregistrene eller til at gøre sådanne oplysninger offentligt tilgængelige gennem systemet for sammenkobling af disse registre.

Medlemsstaterne kan desuden kræve, at adgang til oplysninger gøres afhængig af, at der fremsendes en anmodning til den kompetente myndig-hed, og at det verificeres, at der foreligger en legitim interesse i at få ad-gang til disse oplysninger, for så vidt angår oplysninger vedrørende fysiske personer, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende, såfremt de pågældende indberettes til registret, og vedrørende fysiske personer, der er selvstændigt erhvervsdrivende, når insolvensbehandlingen ikke har tilknytning til dette selvstændige erhverv.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.