Spørgsmål 41: om ministeren vil redegøre for, hvad betingelserne er for at indlede en "sekundær insolvensprocedure" ifølge konkursforordningen

”Vil ministeren redegøre for, hvad betingelserne er for at ind-lede en "sekundær insolvensprocedure" ifølge konkursforord-ningen, og vil ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser dette vil have for danske kreditorer og skyldnere sammenlignet med de gældende regler, og om det vil medføre en svækkelse af disses retsstilling i konkurssager?”

Svar:

1. Det følger af konkursforordningen, at der, når der er indledt en insolvensbehandling i en medlemsstat, kan indledes sekundære insolvensbehandlinger i de andre medlemsstater, hvor skyldneren har et forretningssted, for så vidt angår de aktiver, som befinder sig i de pågældende medlemsstater, uden at retterne i disse medlemsstater tager stilling til, om skyldneren er insolvent. En sekundær insolvensbehandling kan kun være en likvidation.

Ud over dem, der efter lovgivningen i den pågældende medlemsstat har ret til at indgive begæring om insolvensbehandling, kan anmodning om se-kundær insolvensbehandling også fremsættes af kurator for den insolvens-behandling, der allerede er indledt i en anden medlemsstat.

2. Efter konkursloven indgives begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering til skifteretten på det sted, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves.

Det antages, at der ikke er værneting for en konkursbegæring i den rets-kreds, hvor et selskab udøver erhvervsvirksomhed gennem en filial.

3. Ved et tilvalg af konkursforordningen indføres der således mulighed for, at der i de tilfælde, hvor der i en anden medlemsstat er indledt en insolvensbehandling af en skyldner, der har centrum for sine hovedinteresser i denne medlemsstat, kan indledes en sekundær insolvensbehandling i Danmark, såfremt skyldneren har et forretningssted her i landet.

Som det fremgår af Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 40 vedrørende forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29) fra Folketingets Europaudvalg, er det lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt, der gælder for insolvensbehandlingen og dens retsvirkninger. Konsekvensen af dette er så-ledes, at en sekundær insolvensbehandling i Danmark vil skulle behandles efter dansk ret.

Omvendt vil der i tilfælde, hvor der er indledt en insolvensbehandling i Danmark af en skyldner, der har centrum for sine hovedinteresser her i landet, kunne opstå situationer, hvor aktiver, der befinder sig i en anden medlemsstat, omfattes af en sekundær insolvensbehandling i denne anden medlemsstat, hvilket i visse tilfælde kan betyde, at fordringshaverne i den sekundære insolvensbehandling stilles bedre end efter de gældende regler.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.