Spørgsmål 38: om ministeren vil redegøre for retsafgørelser og retssystemer i hver enkelt af de 27 andre medlemslande

”Vil ministeren redegøre for retsafgørelser og retssystemer i hver enkelt af de 27 andre medlemslande, for så vidt angår hver enkelt af de retsakter, som regeringen ønsker at tiltræde, og som indebærer gensidig anerkendelse af de andre medlemslandes retsafgørelser og retssystemer?”

Svar:

1. En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en omfattende indsamling af oplysninger fra de andre EU-medlemslande.

En sådan indsamling vil være ganske tids- og ressourcekrævende og vil efter Justitsministeriets opfattelse ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet. Ministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan indsamling.

2. Det kan dog generelt oplyses, at princippet om gensidig anerkendelse som udgangspunkt indebærer, at afgørelser truffet af en judiciel myndighed i én medlemsstat skal anerkendes og fuldbyrdes af myndighederne i en anden EU-medlemsstat, når der anmodes herom.

Princippet imødekommer derved behovet for samarbejde mellem med-lemsstater samtidig med, at medlemsstaternes forskellige retssystemer respekteres.

Et eventuelt tilvalg af retsakterne om gensidig anerkendelse, der er om-handlet i spørgsmålet, vil ikke ændre på, at det fortsat vil være op til hver enkelt medlemsstat at bestemme, hvilken materiel regulering der i medlemsstaten skal gælde på det pågældende retsområde.

Således indeholder konkursforordningen f.eks. regler om gensidig anerkendelse af konkursdekreter afsagt i andre medlemslande, men det vil fortsat være op til hver enkelt medlemsstat at bestemme, hvilke nationale regler der i medlemsstaten skal gælde vedrørende betingelserne for konkurs-behandlingens indledning og afslutning samt dens forløb, herunder f.eks. reglerne om prioritetsrækkefølge, omstødelse mv.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.