Spørgsmål 37: om ministeren vil redegøre for "acquis communautaire" i forbindelse med hver enkelt af de 26 retsakter, som regeringen vil tiltræde i tilfælde af et ja til afskaffelsen af retsforbeholdet

”Vil ministeren redegøre for "acquis communautaire" i forbin-delse med hver enkelt af de 26 retsakter, som regeringen vil tiltræde i tilfælde af et ja til afskaffelsen af retsforbeholdet?”

Svar:

Der henvises til Udenrigsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 36 vedrørende forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29) fra Folketingets Europaudvalg.

En fyldestgørende besvarelse af dette spørgsmål ville forudsætte en manuel gennemgang af et stort antal retsakter og domme mv.

En sådan gennemgang vil være meget tids- og ressourcekrævende, og Justitsministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til at udarbejde den efterspurgte redegørelse.

Det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Analyse-rapporten Samarbejdet om retlige og indre anliggender blev udarbejdet analyser af samtlige retsforbeholdsbelagte retsakter, som bl.a. gennemgår indholdet af de pågældende retsakter.

Analyserapporten kan findes på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider, og de underliggende analyser af de enkelte retsakter kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Hvis resultatet af folkeafstemningen den 3. december 2015 bliver et ja, vil der blive fremsat lovforslag med henblik på tilvalg af de rets-akter, der er omfattet af den politiske aftale fra marts 2015, og som forudsætter, at der sker ændringer i dansk ret. Lovforslagene vil bl.a. indeholde en gennemgang af de enkelte retsakter.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.