Spørgsmål 36: om ministeren vil bekræfte, at Danmark ved tiltrædelsen af en gældende retsakt tiltræder langt mere end den enkelte retsakt, nemlig også den gældende retstilstand ("acquis communautaire")

Vil ministeren bekræfte, at Danmark ved tiltrædelsen af en gældende retsakt tiltræder langt mere end den enkelte retsakt, nemlig også den gældende retstilstand ("acquis communautaire"), der er forbundet med den pågældende retsakt, og som skal tages i betragtning, når medlemslandene skal overholde EU-retten, og når danske domstole og EU-domstolen skal forholde sig til de konkrete sager?

Svar:

Danmark kan ifølge tilvalgsordningen tilvælge en retsakt på forslagsstadiet, tilvælge efter retsaktens vedtagelse eller vælge permanent at stå udenfor den pågældende retsakt.

Det er således Danmark selv, der beslutter præcis, hvilke dele af rets- og politisamarbejdet Danmark ønsker at være en del af. Danmark bliver kun bundet af andre retsakter – hvad enten der er tale om ændringsretsakter eller retsakter, der i øvrigt videreudvikler samarbejdet – hvis Danmark selv beslutter sig for at tilvælge de pågældende nye retsakter. Der kan i den sammenhæng henvises til redegørelsen om samarbejdet om retlige og indre anliggender (side 17 ff.). Redegørelsen findes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) såvel som på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk).

Såfremt Danmark efter tilvalgsordning tilvælger en retsakt, stilles Danmark i forhold til den pågældende retsakt på lige fod - og med de samme rettigheder - som andre EU-medlemsstater, der deltager i samarbejdet. Det vil blandt andet sige, at EU-Domstolens retspraksis, Kommissionens meddelelser mv. har betydning for forståelsen af den pågældende retsakt, ligesom EU-traktaterne som fortolket i EU-domstolens retspraksis finder anvendelse i relation til den pågældende retsakt.

Ved et dansk tilvalg af en retsakt bliver Danmark også omfattet af EU’s eksterne kompetence på området. Dette følger af de almindelige kompetenceregler for EU-samarbejdet. Således gælder det efter EU-retten, at der er ekstern kompetence for EU, når EU har udnyttet kompetencen til internt i EU at fastsætte regler i forordninger eller direktiver. I det omfang Danmark tilvælger forordninger og direktiver mv. på RIA-området i medfør af tilvalgsordningens bestemmelser, bliver Danmark også omfattet af EU’s eksterne kompetence på området, jf. lovforslagets punkt 2.3.6. og lovforslagets bilag 5.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.