Spørgsmål 30: om Danmarks forbehold

”Med reference til udenrigsministerens besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 126 af 9. september 2015 bedes ministeren redegøre for, hvordan han finder, at forbeholdet ikke afskaffes, når Danmark med et eventuelt ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 ifølge grundlovens § 20 overdrager beføjelser på hele det retspolitiske område (traktatens tredje del, afsnit V) til EU. Spørgsmålet er tidligere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 13 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

En omdannelse af det nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning ændrer ikke ved, at Danmark fortsat har et forbehold på området. Tilvalgsordningen ændrer således ikke på udgangspunktet om, at Danmark ikke deltager i – og ikke bliver bundet af – retsakter, der vedtages med hjemmel i Traktatens afsnit om retlige og indre anliggender (tredje del, afsnit V, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde).

Omdannelsen til en tilvalgsordning indebærer derimod som noget nyt, at Danmark – sag for sag – kan træffe beslutning om at deltage i samarbejdet. Når Danmark fremover skal tage stilling til, om Danmark skal tilslutte sig nye retsakter, vil det følge den sædvanlige EU-procedure, hvorefter regeringen fremlægger sagen i Folketingets Europaudvalg, hvor Folketingets partier skal tage stilling til, om den konkrete retsakt skal tilvælges eller ej.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.