Spørgsmål 3: om ministerens redegørelse af karakteren af samarbejde mellem Europol og tredjelandes myndigheder

”Ministeren bedes redegøre for 1) karakteren af samarbejde mellem Europol og tredjelandes myndigheder, som angivet i Kommissionens forslag til forordning om Europol (KOM (2013) 0173) artikel 31, stk. 1a, herunder hvorvidt et sådant samarbejde indebærer mulighed for udstationering af forbindelsesofficerer ved Europol, adgang (direkte eller indirekte) til Europols Analytical Work Files og Europol Information System, og 2) betingelserne for at indgå et samarbejde om inforationsudveksling efter artikel 31, stk. 1a, herunder hvorvidt der kræves inddragelse af Rådet og Europa-Parlamentet. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling), jf. KOM (2013) 0173 spørgsmål 7.”

Svar:

1. Det følger af artikel 29, stk. 1, i Kommissionens forordningsforslag om Europol, at Europol – i det omfang det er nødvendigt for at udføre Europols opgaver – kan oprette og vedligeholde samarbejdsrelationer med bl.a. retshåndhævende myndigheder i tredjelande.

Det følger endvidere af artikel 31, at samarbejde mellem Europol og tredjelande, som giver adgang til udveksling af personoplysninger, kræver enten en kommissionsafgørelse om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos tredjelandet eller en aftale mellem EU og tredjelandet, som er indgået i medfør af Traktatens artikel 218 om indgåelse af internationale aftaler, og som giver tilstrækkelige garantier med hensyn til beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder.

For så vidt angår afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fremgår det nærmere af artikel 31, stk. 1, litra a, at Europol kan videregive personoplysninger til en myndighed i et tredjeland i det omfang, det er nødvendigt for at udføre Europols opgaver, med hjemmel i afgørelser, Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 25 og 31 i databeskyttelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995) om, at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse. Europol kan indgå samarbejdsordninger til at gennemføre afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Databeskyttelsesdirektivet indeholder i artikel 25, stk. 6, en bestemmelse om, at Kommissionen efter proceduren i direktivets artikel 31, stk. 2, kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau på grundlag af dets nationale lovgivning eller dets internationale forpligtelser med henblik på at beskytte privatlivet og personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det fremgår af direktivets artikel 31, at Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes, og udvalget afgiver en udtalelse om udkastet inden for en fastsat frist. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med den afgivne udtalelse, underrettes Rådet straks af Kommissionen herom. I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af foranstaltningerne i tre måneder, og Rådet kan med kvalificeret flertal inden for dette tidsrum træffe en anden afgørelse.

2. Den eksisterende rådsafgørelse om Europol indeholder ikke en bestemmelse om, at samarbejde mellem Europol og tredjelande, som giver adgang til udveksling af  personoplysninger, kræver en kommissionsafgørelse om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, jf. bestemmelserne i databeskyttelsesdirektivet. Den eksisterende rådsafgørelse giver derimod mulighed for, at Europol selv kan indgå aftaler med tredjelande.

Det er således uvist, om en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau vil give adgang til andet end udveksling af personoplysninger. Det bemærkes i den forbindelse, at de eksisterende aftaler mellem Europol og tredjelande, der giver adgang til udveksling af personoplysninger, ikke giver direkte adgang til Europols informationsdatabaser. Denne type af aftaler giver dog adgang til udstationering af forbindelsesofficerer.

3. Forordningsforslaget om Europol er i øjeblikket under forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet, og bestemmelserne kan i den forbindelse undergå ændringer. EU forhandler endvidere i øjeblikket om et nyt retsgrundlag, som skal erstatte databeskyttelsesdirektivet fra 1995.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 7 KOM (2013) 0173) fra Folketingets Europaudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.