Spørgsmål 28: om særlige krav i grundlovens § 20 til vedtagelse af love om overdragelse af beføjelser

”Ministeren bedes bekræfte, at grundlovens § 20 stiller særlige krav til vedtagelse af love om overdragelse af beføjelser, og at grundlovens § 20 således indebærer et delegationsforbud, såle-des at det ikke efter bestemmelserne kan overlades til Folke-tinget ved almindeligt flertal at overdrage beføjelser, der efter grundloven tilkommer rigets myndighed. Spørgsmålet er tidli-gere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 11 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 og 27 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.