Spørgsmål 21: om hvorvidt det er foreneligt med grundloven og med EU-retten, hvis lovforslaget ændres, så brugen af tilvalgsordningen begrænses til kun en eller få retsakter, f.eks. Europol

”Vil ministeren redegøre for, om det er foreneligt med grundloven og med EU-retten, hvis lovforslaget ændres, så brugen af tilvalgsordningen begrænses til kun en eller få retsakter, f.eks. Europol?”
  

Svar:

Tilvalgsordningen indebærer, at Danmark får mulighed for at tilslutte sig foranstaltninger, der vil gøre det nødvendigt at iagttage proceduren efter grundlovens § 20.

Med lovforslaget foreslås det, at der på forhånd gennemføres én samlet § 20-procedure om overladelse af beføjelser på området for retlige og indre anliggender. Der henvises vedrørende grundlovens § 20 til besvarelsen af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Det er Justitsministeriets vurdering, at det i forhold til tilvalgsordningen også er foreneligt med grundloven på forhånd at gennemføre en § 20-procedure for en del af området for retlige og indre anliggender, ligesom det er foreneligt med grundloven at gennemføre proceduren i hvert enkelt tilfælde, hvor Danmark på forslagsstadiet eller efterfølgende tilslutter sig en konkret retsakt, der indebærer afgivelse af suverænitet. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-Traktaten, side 86 ff.

Det er ligeledes Justitsministeriets vurdering, at det er foreneligt med EU-retten at begrænse § 20-proceduren til alene at angå konkrete retsakter, der indebærer afgivelse af suverænitet. Hensigten med forbeholdsprotokollen er imidlertid, som det fremgår af præamblen, at der fastlægges en retlig ramme, som giver Danmark mulighed for – på samme måde som Storbritannien og Irland – at deltage i foranstaltninger omfattet af ordningen, herunder at Danmark kan tilvælge retsakter på forslagsstadiet. Protokollen indeholder dog ikke en egentlig retlig forudsætning om, hvorledes man fra dansk side anvender tilvalgsordningen, herunder hvilke nationale procedurer man vil følge ved tilvalg af retsakter.

Ud fra en politisk synsvinkel er der imidlertid ikke tvivl om, at hensigten med tilvalgsordningen er, at give Danmark mulighed for – hvis vi selv ønsker det – at deltage i forhandlingerne om regler, som skal gælde i Danmark. I de tilfælde, hvor Danmark måtte ønske at tilvælge en retsakt på forslagsstadiet for at få indflydelse på forhandlingerne, ville en folkeafstemning skulle gennemføres inden for 3 måneder fra det tidspunkt, hvor et forslag er fremlagt for Rådet. Det vil i virkelighedens verden ikke kunne lade sig gøre.

Efter regeringens opfattelse er der derfor ingen tvivl om, at den rigtige løsning for Danmark er at gennemføre én samlet § 20-procedure på forhånd, således som det følger af lovforslaget. Det sikrer, at Danmark ligesom Storbritannien og Irland kan tilvælge retsakter på forslagsstadiet og dermed få mulighed for fuldt ud at deltage i forhandlingerne om de regler, som skal gælde i Danmark.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.