Spørgsmål 20: om hvilke data om borgere Europol har adgang til samt hvilke krav der stilles til opbevaring og databeskyttelse

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke data om borgere Europol har adgang til, hvilke krav der stilles til opbevaring og databeskyttelse, samt hvilken adgang til data andre EU-lande har, og hvilken adgang der er til udveksling af data med tredjelande. Spørgsmålet er tidligere stillet som REU alm. del – spørgsmål 133 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”
  

Svar:

1. Det følger af artikel 10, stk. 1, i Rådets afgørelse af 6. april 2009 om op-rettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol), at Europol opretholder og vedligeholder Europols informationssystem og de analyseregistre, som er reguleret i rådsafgørelsens artikel 14. Europol kan desuden i medfør af rådsafgørelsens artikel 10, stk. 2 og 3, oprette og vedligeholde andre systemer til behandling af personoplysninger.

2. Det nærmere indhold af Europols informationssystem (EIS) er fastlagt i rådsafgørelsens artikel 12.

Det fremgår af artikel 12, stk. 1, at de oplysninger, der registreres i EIS, skal vedrøre personer, der i overensstemmelse med den pågældende med-lemsstats nationale ret mistænkes for at have begået eller have deltaget i en strafbar handling, der henhører under Europols kompetence, eller som er dømt for en strafbar handling, eller personer, om hvem der ifølge den be-rørte medlemsstats nationale ret er konkrete indicier for eller rimelig grund til at tro, at de vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetence.

Artikel 12, stk. 2, regulerer hvilke oplysninger vedrørende de personer, der er omfattet af artikel 12, stk. 1, der må omfattes af registeret. Dette gælder oplysning om navn, fødedato og fødested, nationalitet, køn, bopæl, erhverv og opholdssted samt socialsikringsnummer, kørekort, identifikationsdokumenter og pasoplysninger. Registeret må desuden om nødvendigt omfatte oplysninger om andre kendetegn, som kan tjene til at identificere personen, herunder f.eks. fingeraftryksoplysninger og dna-profil.

Ud over de i stk. 2 omhandlede oplysninger kan informationssystemet dog også anvendes til at behandle en række øvrige oplysninger om strafbare forhold vedrørende personkredsen omfattet af stk. 1. Dette gælder bl.a. oplysninger om strafbare handlinger, formodede strafbare handlinger samt oplysninger om, hvornår, hvor og hvordan de blev begået eller formodes begået og mistanke om medlemskab af en kriminel organisation, jf. artikel 12, stk. 3.

Yderligere oplysninger, som Europol eller nationale enheder er i besiddelse af om de personer, der er omhandlet i stk. 1, kan på anmodning videregives til enhver national enhed eller Europol, jf. artikel 12, stk. 4. De nationale enheders videregivelse af oplysninger foregår under overholdelse af national ret.

Retten til at foretage søgning i informationssystemet er forbeholdt de nationale enheder, forbindelsesofficererne, Europols direktør, vicedirektører og bemyndigede medlemmer af personalet. De kompetente myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget, kan dog også søge i Europols informationssystem. Resultatet af en sådan søgning vil imidlertid kun vise, om de ønskede oplysninger er lagret i informationssystemet, og nærmere oplysninger vil skulle indhentes fra den nationale enhed. Der henvises i den forbindelse til rådsafgørelsens artikel 13.

3. Europol kan desuden oprette analyseregistre. Analyseregistre oprettes med henblik på analyser defineret som indsamling, behandling eller anvendelse af oplysninger med det formål at understøtte strafferetlige efterforskninger. De nærmere betingelser for oprettelse af analyseregistre er fastlagt i artikel 13-16.

Analyseregistre kan indeholde oplysninger om de personer, der er omfattet af artikel 12, stk. 1. Analyseregistre kan dog også indeholde oplysninger om personer, der kan blive indkaldt som vidner i forbindelse med efterforskninger af de pågældende strafbare forhold eller i efterfølgende straffesager, personer, der har været offer for en af de pågældende strafbare handlinger, eller om hvem visse omstændigheder giver grund til at antage, at de kan blive offer for en sådan strafbar handling, kontakt- og ledsage-personer og personer, som kan skaffe oplysninger om de pågældende strafbare handlinger.

Behandling af personoplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt oplysninger om helbredsforhold eller seksuelle forhold er kun tilladt, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til det pågældende registers formål, og hvis disse oplysninger supplerer andre personoplysninger, der allerede er indeholdt i registeret.

For hvert analyseregister skal Europols direktør i en instruks om oprettelse af registeret bl.a. fastlægge de persongrupper, der kan lagres oplysninger om, og typen af oplysninger, der skal lagres, deltagerne i analysegruppen på det tidspunkt, hvor registeret oprettes, og betingelserne for videregivelse af de lagrede personoplysninger, herunder til hvilke modtagere og under hvilke betingelser.

Alle deltagere i en analysegruppe kan søge oplysninger i registeret. Til analysegruppen er knyttet analytikere og andet personale ved Europol, der udpeges af direktøren, og forbindelsesofficerer og/eller eksperter fra de medlemsstater, der har leveret oplysningerne, eller som er berørt af analysen.

4. Det følger af artikel 20, at Europol kun lagrer oplysninger i dataregistre, så længe det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver. Det skal senest tre år efter registreringen undersøges, om det fortsat er nødvendigt at opbevare de pågældende oplysninger. Det kan ved denne gennemgang besluttes fortsat at lagre de pågældende oplysninger indtil næste gennem-gang, der finder sted efter en ny treårsperiode, hvis lagringen stadig er nødvendig for udførelsen af Europols opgaver.

Hvis en medlemsstat i sine nationale registre sletter oplysninger, der er videregivet til Europol, og som er lagret i andre Europolregistre, underretter den Europol herom. Europol skal i så fald slette de pågældende oplysninger, medmindre Europol har en videre interesse i dem, der bygger på efter-retninger, som er mere vidtgående end dem, som den pågældende medlemsstat er i besiddelse af. Oplysninger slettes dog ikke, hvis dette ville skade væsentlige interesser for den registrerede. I så fald anvendes oplysningerne alene med den registreredes samtykke.

5. Rådsafgørelsens kapitel 5 indeholder bestemmelser om databeskyttelse og datasikkerhed, herunder bestemmelser om databeskyttelsesniveau, databeskyttelsesansvar og datasikkerhed.

Det følger således af artikel 35, at hver medlemsstat og Europol med henblik på Europols databehandling træffer foranstaltninger for bl.a. at forhindre uautoriseret registrering af oplysninger samt uautoriseret adgang til ændring eller sletning af registrerede personoplysninger og sikrer, at auto-riserede personer kun får adgang til de oplysninger, som henhører under deres kompetence, og at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder, der kan videregives eller er blevet videregivet personoplysninger.

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 19 til lovforslaget om kontrollen med Europol.

6. For så vidt angår spørgsmålet om Europols adgang til udveksling af personoplysninger med tredjelande kan der henvises til Justitsministeriets besvarelse af 7. oktober 2015 af spørgsmål nr. 199 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

7. Kommissionens forslag til en ny forordning om Europol indeholder bl.a. forslag om at opdatere reglerne om databeskyttelse. Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 17 til lovforslaget er forordningsforslaget i øjeblikket under forhandling i Rådet og Parlamentet, og forslaget kan i den forbindelse undergå ændringer.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.