Spørgsmål 2: om, hvordan regeringen forventer, at det gældende retsgrundlag vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmark

”Ministeren bedes oplyse, hvordan regeringen forventer, at det gældende retsgrundlag vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmarks vedkommende, idet der i Rådets generelle indstilling af 28. maj 2014 vedr. forslag til Europolforordning (KOM (2013) 0173) ikke er lagt op til, at de gældende retsakter ophæves for Danmarks vedkommende med den nye forordning. Ministeren bedes i den sammenhæng oplyse, hvem der i givet fald kan træffe beslutning om en ophævelse af de gamle Europolretsakter for Danmark samt, hvorvidt den eventuelle beslutning skal varsles eller kantræde i kraft med øjeblikkelig virkning. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling), jf. KOM (2013) 0173 spørgsmål 6.”

Svar:

Som det fremgår af Justitsministeriets vedlagte notits af 28. oktober 2015 om spørgsmålet om ophævelse af EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af nye retsakter, er retsstillingen generelt den, at retsakter, der er vedtaget inden Lissabon-Traktatens ikrafttræden, der ophæves eller helt erstattes af nye retsakter, der er omfattet af retsforbeholdet, og som Danmark derfor ikke deltager i, som udgangspunkt vil fortsætte med at gælde for Danmark. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, idet de andre medlemsstater vil kunne beslutte, at en ophævet eller helt erstattet retsakt ikke længere skal være gældende for eller finde anvendelse i Danmark, hvis den nye retsakt ellers måtte blive uanvendelig for de andre  medlemsstater. Hertil kommer, at hvis Danmark kommer til at stå tilbage som den eneste medlemsstat, der fortsat er bundet af en gammel retsakt vedrørende politimæssigt eller strafferetligt samarbejde, der bygger på princippet om gensidig anerkendelse eller fastlægger det retlige grundlag for eksisterende EU-organer, vil den gamle retsakt ikke i praksis have nogen virkning i forhold til Danmark. Det bemærkes, at en sådan konsekvens støttes af de andre medlemsstater.

I notitsens pkt. 5 er det endvidere anført, at der er grund til at tro, at EU-lovgiver på samme måde som i tilknytning til CEPOL-forordningsforslaget (Det Europæiske Politiakademi) vil erklære, at Danmark ikke længere kan deltage i Europol fra det tidspunkt, hvor den kommende Europol-forordning finder anvendelse.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af den kommende Europol-forordning vil der således ikke i forhold til Danmark ske en formel ophævelse af den nu gældende rådsafgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol).

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 6 (KOM (2013) 0173) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.