Spørgsmål 19: om hvordan Europol som myndighed kontrolleres

”Ministeren bedes redegøre for, hvordan Europol som myndighed kontrolleres. Spørgsmålet er tidligere stillet som REU alm. del – spørgsmål 132 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”
  

Svar:

Det følger af artikel 33 i den eksisterende rådsafgørelse om Europol, at hver medlemsstat skal udpege en national kontrolinstans, som har til opgave uafhængigt og i overensstemmelse med national ret at overvåge lovlig-heden af den pågældende medlemsstats registrering, søgning og videregivelse uanset form af personoplysninger til Europol samt sikre sig, at den registreredes rettigheder ikke krænkes herved.

Enhver kan anmode den nationale kontrolinstans om at kontrollere, at registreringen hos og videregivelsen til Europol af personoplysninger om vedkommende selv uanset form samt medlemsstaternes søgning sker lovligt.

Datatilsynet er udpeget som national kontrolinstans efter rådsafgørelsens artikel 33, jf. § 3 i lov nr. 1261 af 16. december 2009 om Den Europæiske Politienhed (Europol).

Det følger af artikel 34 i rådsafgørelsen, at der oprettes en uafhængig fælles kontrolinstans, som har til opgave at overvåge Europols virksomhed for at sikre, at registrerede personers rettigheder ikke krænkes ved lagring, behandling og anvendelse af oplysninger, som Europol er i besiddelse af. Den Fælles Kontrolinstans kontrollerer endvidere, at videregivelsen af op-lysninger, som stammer fra Europol, er lovlig.

Den Fælles Kontrolinstans består af højst to medlemmer eller repræsentanter, som eventuelt bistås af suppleanter, fra hver national kontrolinstans, som har de nødvendige kvalifikationer og udnævnes for fem år af hver medlemsstat.

Kommissionens forslag til en ny forordning om Europol indeholder bl.a. forslag om at opdatere reglerne om databeskyttelse samt om parlamentarisk kontrol med Europol. Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 17 til lovforslaget er forordningsforslaget i øjeblikket under forhandling i Rådet og Parlamentet, og forslaget kan i den forbindelse undergå ændringer.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 132 fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.