Spørgsmål 18: om hvilke beføjelser Europol har

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke beføjelser Europol har. Spørgsmålet er tidligere stillet som REU alm. del – spørgsmål 131 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Det følger af artikel 1 i Rådets afgørelse af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol), at formålet med Europol er at støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats og gensidige samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater.

Europols opgaver er fastlagt i rådsafgørelsens artikel 5. Det følger heraf, at Europol bl.a. har til opgave at indsamle, lagre, behandle, analysere og udveksle oplysninger og efterretninger, og at være behjælpelig med efter-forskningen i medlemsstaterne, navnlig ved at fremsende alle relevante op-lysninger til de nationale enheder. Europol kan desuden anmode de kom-petente myndigheder i de berørte medlemsstater om i specifikke sager at indlede, udføre eller koordinere efterforskningen og foreslå, at der oprettes fælles efterforskningshold.

De nærmere rammer for Europols deltagelse i fælles efterforskningshold er fastlagt i rådsafgørelsens artikel 6. Det følger heraf, at Europols personale kan deltage som støttefunktion i fælles efterforskningshold, forudsat at holdene efterforsker strafbare handlinger, der hører under Europols kompetence. Europols personale kan i den forbindelse inden for rammerne af lovgivningen i de medlemsstater, hvor det fælles efterforskningshold opererer, deltage i alle aktiviteter og udveksle oplysninger med alle medlemmer af det fælles efterforskningshold.

De nærmere rammer for Europolpersonalets deltagelse i et fælles efterforskningshold fastsættes i en aftale mellem Europols direktør og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der deltager i det fælles efterforskningshold med deltagelse af de nationale enheder.

Europols personale kan inden for rammerne af den nævnte aftale bl.a. stille oplysninger fra Europols informationsbehandlingssystemer til rådighed for det fælles efterforskningsholds medlemmer og udlånte medlemmer.

Europol kan i henhold til rådsafgørelsens artikel 7 anmode medlemsstater-ne om at indlede strafferetlige efterforskninger. Medlemsstaterne skal behandle enhver anmodning fra Europol om at indlede, gennemføre eller koordinere efterforskninger i specifikke sager og give sådanne anmodninger den fornødne opmærksomhed. Medlemsstaterne meddeler Europol, om den pågældende efterforskning vil blive indledt. Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat beslutter ikke at efterkomme en anmodning fra Europol, skal Europol informeres om denne beslutning og om begrundel-sen herfor, medmindre denne ikke kan gives som følge af nogle i bestemmelsen angivne grunde, herunder fordi det vil skade væsentlige nationale sikkerhedsinteresser.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 131 fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.