Spørgsmål 17: om en udførlig status på forhandlingerne om Europol

”Ministeren bedes give en udførlig status på forhandlingerne om Europol, herunder specifikt med fokus på omfanget af den demokratiske kontrol, beføjelser samt databeskyttelsen. Spørgsmålet er tidligere stillet som REU alm. del – spørgsmål 130 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”
  

Svar:

Kommissionen fremsatte den 27. marts 2013 et forslag til en forordning om et nyt retsgrundlag for Europol. Europa-Parlamentet vedtog den 25. februar 2014 sin betænkning over forslaget, og der blev opnået generel ind-stilling til forslaget på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 5.-6. juni 2014.

Trilogforhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet blev påbe-gyndt i oktober 2014 under italiensk formandskab. Forhandlingerne pågår fortsat, og der er på nuværende tidspunkt afholdt i alt ni triloger. Det forventes, at forordningen bliver vedtaget i foråret 2016.

Rådets og Parlamentets ændringsforslag til Kommissionens oprindelige forslag er på en række punkter forskellige. Dette gælder bl.a. forslagets bestemmelser om parlamentarisk kontrol og databeskyttelse.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 130 fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.