Spørgsmål 16: om hvor mange danske borgeres oplysninger ligger tilgængelige i EIS eller andre Europol-systemer

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange danske borgeres oplys-ninger ligger tilgængelige i EIS eller andre Europol-systemer, samt hvor mange indberetninger der er sket de sidste fem år, og hvor mange danske borgere det drejer sig om.Spørgsmålet er tidligere stillet som REU alm. del - spørgsmål 893 (folke-tingsåret 2014-15, 1. samling) og genstillet som REU alm. del – spørgsmål 103 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”


Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har foretaget en søgning i Europols Informations-system (EIS), ligesom Rigspolitiet har indhentet oplysninger fra Europol.

Rigspolitiet kan herefter oplyse, at der medio 2015 var oplysninger om ca. 500 personer i EIS, som er danske statsborgere og/eller borgere født i Danmark.

Endvidere var der medio september 2015 oplysninger om ca. 600 personer i Europols analysedatabaser, som er danske stats-borgere og/eller borgere født i Danmark.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i de to persongrupper kan være personsammenfald, idet en person kan fremgå samtidig af både EIS og Europols analysedatabaser.

Videre bemærkes, at ovennævnte tal er behæftet med stor usikkerhed, idet det er muligt at indføre oplysninger om personer i Europols databaser, uden at der samtidig anføres et stats-borgerskab, ligesom indholdet af databaserne beror på bidrag fra alle medlemslande og tredjelande, som har operationelle samarbejdsaftaler med Europol.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at det ikke er muligt at opgøre antallet af årlige indberetninger til Europols databaser vedrørende oplysninger om danske borgere, idet der ikke føres statistik herfor.

Rigspolitiet skal endelig bemærke, at Europols databaser er efterretnings- og efterforskningsværktøjer, som ikke er lavet til detaljerede statistikformål, og som derfor heller ikke umiddel-bart giver mulighed for at trække detaljerede statiske oplysninger om de personer, som databaserne indeholder oplysninger om.”

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 103 fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.