Spørgsmål 132: om for hvilke af de ansviste retsakter i forlængelse af svaret på L 29 spm. 113 det gælder, at "et tilvalg vil være i strid med danske retsprincipper

”I forlængelse af svaret på L 29 - spørgsmål 113 bedes ministeren oplyse, for hvilke af de afviste retsakter det gælder, at "et tilvalg vil være i strid med danske retsprincipper", samt hvori denne strid består.”

Svar:

Af aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender fra marts 2015 fremgår det for så vidt angår offerdirektivet, at dette ”på visse punkter [går] videre, end gældende dansk ret hidtil har gjort af rets-sikkerhedsmæssige grunde”, og for så vidt angår konfiskationsdirektivet, at et tilvalg af dette direktiv ”i visse henseender [ville] bryde med grund-læggende retssikkerhedsmæssige garantier i dansk ret”.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.