Spørgsmål 13: om det vil være muligt at styrke kontrollen i grænseområderne i forhold til de gældende regler for Schengen-området

”Vil ministeren vurdere, om det vil være muligt at styrke kon-trollen i grænseområderne i forhold til de gældende regler for Schengen-området? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 213.”


Svar:

1. Det bemærkes, at en omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning ikke ændrer på indholdet af Schengenreglerne, herunder rammerne for Danmarks kontrol i grænseområderne.

2. Det følger af Schengen-reglerne, som henhører under Udlændinge-, In-tegrations- og Boligministeriet, at de indre Schengen-grænser kan passeres overalt, uden at der gennemføres personkontrol, uanset personernes nationalitet, jf. Schengen-grænsekodeksens artikel 20. Der må således som udgangspunkt ikke gennemføres systematisk grænsekontrol ved de indre Schengen-grænser.

I visse tilfælde kan dette udgangspunkt dog undtagelsesvist fraviges. Det følger således f.eks. af Schengen-grænsekodeksens artikel 23, at grænse-kontrol undtagelsesvist kan genindføres i et begrænset tidsrum, hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

3. Ved lov nr. 271 af 25. marts 2015 om ændring af udlændingeloven blev politiets kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne, herunder ved de indre grænser, styrket.

Formålet med lovændringen var bl.a. – med inspiration fra lovgivning ind-ført i Nederlandene – at skabe en klar retlig ramme for den politimæssige kontrol af udlændinge i grænseområder og lufthavne i overensstemmelse med Schengen-grænsekodeksen og EU-Domstolens seneste praksis i de forenede sager C-188/10 og C-189/10, Melki, og sagen C-278/12, Adil.

Ved lovændringen blev politiets eksisterende beføjelser efter udlændinge-lovens § 38, stk. 6, således udvidet, og politiet blev givet en generel beføjelse til at standse og kontrollere personer efter indrejse for at fastslå deres identitet, nationalitet og opholdsret, uanset på hvilken måde de pågældende er indrejst.

Ved bekendtgørelse nr. 640 af 12. maj 2015 om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse (kontrolbekendtgørelsen) er der fastsat nærmere regler om intensiteten, hyppigheden og selektiviteten af politiets kontrol i de grænse-nære områder med henblik på at sikre, at kontroller sker i overensstemmelse med Schengen-reglerne.

I kontrolbekendtgørelsens § 2 er der således fastsat regler for omfanget af politiets kontrol i de grænsenære områder. F.eks. kan kontrol på veje efter bestemmelsens stk. 4 højst udføres 90 timer om måneden og højst 6 timer om dagen på samme vej.

Det følger dog af kontrolbekendtgørelsens § 3, at udlændinge-, integrations- og boligministeren i særlige tilfælde, hvis der foreligger en væsentlig stigning i antallet af tilfælde af ulovligt ophold, eller hvor der inden for kort tid kan forventes en sådan stigning, kan beslutte at fravige de i § 2 fastsatte begrænsninger i en periode på op til 4 uger.

4. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, ønsker regeringen at styrke kontrollen i grænseområderne inden for rammerne af Schengen-samarbejdet.

Regeringen vil, som det fremgår af finanslovforslaget ”Stramme rammer – klare prioriteter”, drøfte med Folketingets partier, hvordan man kan styrke politiet og sikre gode rammer for, at politiet kan agere professionelt, effektivt og til gavn for borgerne. Et af de emner, som regeringen i den forbindelse ønsker at drøfte, er styrkelse af indsatsen i Danmarks grænseområder.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 213 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.