Spørgsmål 122: om hvorvidt et land juridisk anerkender medmødre har konsekvenser for afgørelser i sager om f.eks. forældremyndighed

"I forlængelse af svaret på L 29 - spørgsmål 103 bedes ministeren bekræfte, at spørgsmålet om, hvorvidt et land juridisk anerkender medmødre har konsekvenser for afgørelser i sager om f.eks. forældremyndighed m.m."

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en omfattende indsamling af oplysninger fra de andre EU-medlemslande om deres lovgivning om forældremyndighed.

En sådan indsamling vil være ganske tids- og ressourcekrævende, og vil efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet. Ministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan indsamling.

Det bemærkes, at efter lovvalgsreglen i artikel 15 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelses-konventionen) afgøres forældremyndighedssager, der behandles i Danmark, som udgangspunkt efter dansk ret. Danmark har tiltrådt konventionen sammen med en række andre lande, herunder alle EU-medlemslande.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.